Merhaba

Video içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://tr.sevenload.com/uyeler/vozyaman/videolar Fotoğraf içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://tr.sevenload.com/uyeler/vozyaman/resimler

FETHULLAH GÜLEN'in GERÇEK YÜZÜ

20 Ağustos 2008 ÇarşambaFETHULLAH GÜLEN'in GERÇEK YÜZÜ


"Nihai hedefe ulasana kadar, her yöntem ve yol mübahtır. Bunun


içine yalan söylemek ve insanları aldatmak da girer. Yeter ki,

'hizmet' kesintiye uğramasın. Hizmet denilen çalışmanın en

büyük özelliği, sessiz ve derinden olmasıdır. Bu gizlilik de güçlü

oluncaya kadar devam edecektir. Cemaatin temel felsefesi


budur..."AMACI VE STRATEJİSİFethullah Gülen'in amacı; devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak, teokratik bir İslam diktatörlüğünü kurmaktır. Bu amacına ulaşabilmek için de topluma, �Hoşgörü ve Barış� mesajları vermeye yönelik ılımlı bir cemaat lideri portresi çizmeye özen göstermektedir.


Fethullah Gülen, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında, Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkarak, şeriat esaslarına dayalı bir rejim kurma amacını bu ılımlı görünüm altında gizlemektedir. Çünkü; Fethullah Gülen ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflerine ulaşmanın yıpratıcı olduğunu tespit ederek, kurulu sisteme ters düşme yerine, onunla barışık, ama onu içten içe ele geçirici bir politikayı yeğlemektedir. Bu sebeple, birinci hedef olarak; asker, sivil ve emniyet teşkilatında örgütlenmek esas alınmıştır.

Bu nedenle Fethullah Gülen; şeriat devletine ulaşmayı hedefleyen amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen stratejiyi uygulamaktadır.

Stratejinin birinci adımında; devletin bütün kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığında ve Emniyet Teşkilatında kadrolaşmayı,

Stratejinin ikinci adımında; bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershanelerde, eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturmayı,


Stratejinin üçüncü adımında ise, kendisine maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturmayı hedeflemektedir. Yurt dışında Türkiye�de kurulacak islami devlete, uluslararası alanda sempatiyle bakacak bir gençlik oluşturmayı ilke olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda; Fethullah Gülen, oluşturduğu öğrenci seçme ekipleriyle, semt ve köyleri dolaşarak, zeki ve becerikli öğrencilerle irtibat kurmakta, bilahare, evlerde, dersanelerde ve kamplarda, beyin yıkama metoduyla, bu kişileri amaçları doğrultusunda yetiştirmektedir.

Fethullahçılar, görsel-sözel yayın organlarının propaganda gücünü kabul ederek, televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle haberleşme araçlarını etkin olarak kullanmaktadırlar.

Ayrıca Fethullah Gülen; sahip olduğu imkanlarla, semavi dinlerin temsilcileriyle başlattığı diyalog vasıtasıyla �Dünya Dinler Birliği adı altında bir oluşuma zemin hazırlamıştır. Bu oluşumla, İslam dininin temsilcisi olma yolunda, uluslararası alanda karşılıklı çıkarlara dayanan bir stratejiyi uygulamaktadır.SİYASİ TUTUM VE DAVRANIŞLARIF.Gülen, Türkiye�de yasal bir konuma gelmek, din konusunda akla gelebilecek tek isim olmak amaçlarıyla partiler üstü bir siyaset izlemeye çalışmaktadır. Bu nedenle de, hiçbir siyasi parti ve liderini karşısına almamaya özen göstermiş ve doğrudan siyasetle ilgilenmemiştir. Yine de, 1994 yılında zamanın Başbakanı Tansu Çiller ile görüşmüş ve belkide bu görüşmenin, �F.Gülen, Çiller�e destek veriyor� şeklinde kamuoyuna yansıyan sonucunu ortadan kaldırmak amacıyla, başta Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere birçok siyasi liderle doğrudan görüşmeler yapmıştır.

F.Gülen, kendisine yakın ya da uzak bu kadar geniş bir yelpazenin siyasi liderleriyle görüşürken, amacının; partiler üstü olmak ve tarafsız görünerek geniş bir kitleyi yanına almak olduğu bilinmektedir. F.Gülen, bu görüşmelerinin sonucunu kısa sürede almış ve anılan siyasi liderlerin tamamı kendisinin aleyhinde tavır sergilememiştir. Onun siyasi liderlerden aldığı bu geniş destek, basına da yansımış ve F.Gülen genel olarak bu kesimden de destek görmüştür. Sonuçta F.Gülen izlediği siyasal yaklaşımla TBMM�de geniş bir destek bulmayı başarmıştır. Ancak, F.Gülen�in açıkça tavır aldığı, eleştirdiği tek siyasal oluşumunda Refah ve sonrasında da Fazilet Partileri olduğu dikkat çekmektedir. F.Gülen, adı geçen partilere karşı olduğunu, bunların yanlış yaptığını vurgularken, iki önemli amaçla hareket etmiştir. Bunlardan birincisi, rakibi olan bir dini oluşuma karşı çıkmış, ikincisi ise kamuoyunun ve özellikle TSK�nin karşı çıktığı bir partiye cephe alarak, TSK�ne ılımlı görünmek olduğu bilinmektedir.


Bugün Fethullah Gülen; faaliyetlerinde gösterdiği gizlilik, taraftarlarının kendisine bağlılığı, etkili, kararlı ve merkeziyetçi yöntemi, siyasal yaklaşımı ile ülkemizin en güçlü ve en etkili irticai yapılanmasını oluşturmuştur.
YURTİÇİ FAALİYETLERİF.Gülen�in, faaliyetleri tüm yurt sathında yaygın bir görünüm arz etmekle birlikte, özellikle Samsun-Adana ekseninin batısında kalan illerde ve üniversite çevrelerinde, doğuda ise, Erzurum�da yoğunlaşmaktadır.

a. Eğitim Faaliyetleri


F.Gülen grubunun yurtiçinde 199 okulu, 201 dershanesi, 25 bin kapasiteli 240 yurt ve pansiyonu mevcuttur. F.Gülen grubunun kontrolündeki bu okullar, İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasından sonra irticai kesim tarafından rağbet edilen eğitim kurumları haline dönüşmüş, 200 civarında vakıf ve 200 civarında şirket tarafından desteklenir hale getirilmiştir.

F.Gülen�in, Türkiye�deki etkili çevrelere ılımlı görünme politikası eğitim kurumlarına da yansımış ve söz konusu yüzlerce okulda, devletin laiklik konusundaki isteklerine uygun düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Nitekim, bu tavrı da basına yansımış ve okullarda türbanlı olarak görev yapan bayan öğretmenler başlarını açmış, hatta erkek öğretmenler �İslamcılara� ait bıyık biçimlerine son vermişlerdir.

Fethullahçılar, örgütlenme ve faaliyetleri ile �Devlet İçinde Devlet�� özelliği göstermekte ve özellikle grubun okulları, Milli Eğitime alternatif bir anlayışla yönetilmektedir. Sözkonusu okullarda görev yapacak öğretmen ve idareciler grubun önde gelenleri tarafından tayin edilmektedir.

Fethullah Gülen Nurcu grubuna ait bazı okul ve dersanelerde, kız-erkek öğrencilere gündüz ve yatılı olarak ayrı binalarda eğitim verilmekte, böylece, yarının kuşakları olan öğrenciler, okul çağında siyasal islamın zihniyeti ile yönlendirilmektedir.


Öte yandan, günümüzde F.Gülen grubu tarafından dersane kavramının değişik bir boyutta ele alındığı görülmektedir. Nurcu gruplar, çok önem verdikleri gençlik kesiminin kazanılması için öğrenci evlerini aynı zamanda dershane olarak da kullanmaktadırlar. Yetişmiş öğrencilerin sorumlu olduğu evlerde, Nurculuk ve diğer dini konularda bilgiler verilmektedir.

Nurcu grupların gençlik kesimine yönelik eğitim çalışmalarından birisini de kamplar oluşturmaktadır. Öğrencilerin tatil ihtiyaçlarının karşılanmasının yanısıra, cemaat şuurunun yerleştirilmesi amacıyla F.Gülen grubu tarafından başlatılan kamp tertiplenmesi uygulamasının, organizasyon ve katılım yönünden son dönemde önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Son dönemde, F.Gülen grubu tarafından meslek sahibi yetişkinlere yönelik olarak da kamplar tertiplendiği gözlenmektedir. Söz konusu bu kampların cemaat içerisinde sorumlu düzeye gelmesi muhtemel şahısların meslek içi eğitimlerine yönelik olduğu bilinmektedir.

Eğitim amaçlı etkinlikler kapsamında, dersane ve kamplar vasıtasıyla sürdürülen çalışmalarda, eğitim materyali olarak Risale-i Nur Külliyatı ile F.Gülen grubunun çıkardığı yazılı, sözlü ve görsel nitelikli dökümanlar kullanılmaktadır.


b.Kadrolaşma Faaliyeti

F.Gülen Nurcu grubu; hedefi olan laik, demokratik ve sosyal hukuk devletİ yerine, şer�i yasaların hakim olduğu İslam Devletini kurabilmek amacıyla, devlet kademelerinin mutlaka ele geçirme doğrultusundaki çabalarını sürdürmektedir.

Fethullah Grubu Nurcular, öncelikli hedef olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet teşkilatını seçmiş olup, kadrolaşma faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı�na özel önem vermişlerdir. Bu kapsamda, anılan Bakanlıktaki kadrolaşma faaliyetlerinde F.Gülen grubunun belirli mesafe kaydettiği, atama ve tayinlerde etkili oldukları bilinmektedir.

c. Basın - Yayın Alanındaki Faaliyetleri:


F.Gülen�in, eğitime verdiği önemin bir benzeri de basın-yayın alanında görülmektedir. Okul ve kitap arasında ilişki kurmuş ve bu nedenle de gazete, dergi, kitap, radyo ve TV konularında kısa sürede büyük atılım gerçekleştirmiştir. Nitekim, Fethullahçılar tarafından, biri İngilizce olmak üzere 17 yayın çıkartılmaktadır. Bunlar;

(1)Fountain Dergisi

(2)Sızıntı Dergisi

(3)Yeni Ümit Dergisi


(4)Yeni Ses Gazetesi

(5)Köprü Dergisi

(6)Karakalem Dergisi

(7)Ekoloji Çevre Dergisi


(8)Samanyolu Dergisi

(9)Zirve Dergisi

(10)Vuslat Dergisi

(11)Galaksi Dergisi


(12)Aksiyon Dergisi

(13)Mutlu Genç Dergisi

(14)Ümit Dergisi

(15)Can Kardeş Dergisi


(16)Sun Dergisi

(17)İndependent Türk Dergisi�dir.

Ayrıca Fethullah Gülen grubu;

Günlük tirajı ortalama 250 000 olan Zaman Gazetesi ile Türkiye�de en çok satılan dergi olan Sızıntı Dergisi, siyasi ve aktüel konulara yer veren Aksiyon dergisi söz konusu yayınlar arasında dikkat çekmektedir.


Bunun yanısıra;

(1)Samanyolu TV (İstanbul),

(2)Selam TV (Siirt),

(3)Merkür TV (Van)


İsimli televizyon kanalları ile,

(1)Yıldız FM (Adana),

(2)Dünya Radyo (Ankara),

(3)Şimşek FM (Bursa),


(4) Radyo Şira (Elazığ),

(5)Afşin FM (K.Maraş),

(6)Samanyolu FM (İzmir),


(7)Cemre FM (Mardin),

(8)Filiz FM (Muş),

(9)Doğuş FM (Muğla),

(10)Rize�nin Sesi Radyosu (Rize),


(11)Burç FM (Tokat),

(12)Esra FM (Van)

radyo kanalları bu grubun basın-yayın faaliyetlerine verdiği önemi gösterdiği kadar, bu alanda ne denli etkin bir güce sahip olduklarını da göstermektedir.

F.Gülen�in, ılımlı, yasal bir konum kazanma ve bu yolla geniş kitlelere hitap etme politikası basın-yayın faaliyetlerinde de kendisini göstermiştir. F.Gülen�in bu amaç doğrultusunda basın-yayın faaliyetlerini 10 kişilik uzman bir gruba incelettiği, bu grubun;


(1)Dine saplantılı yazılar yazanların yerine, daha ılımlı ve milliyetçi çizgide olan yeni yazarlarıngörevlendirilmesi,

(2)Başta laiklik olmak üzere, Atatürk ilkeleri ve onlara göre biçimlendirilmiş, T.C. Anayasası ve yasaları çerçevesinde faaliyette bulunarak; hedef kitleleri genişletmek ve imajını yükseltmek olduğu bilinmektedir.

d.Sermaye Alanındaki Faaliyetleri:


Nurcu grupların, bilinen en eski ve etkili maddi kaynak temin çalışmaları; fitre, bağış ve kurban derisi toplama çalışmalarıdır.

Bununla birlikte gelişen, yaygınlaşan hatta uluslararası boyut kazanan günümüzdeki sözkonusu kaynaklarla idame ettirmenin zorluğunu gören anılan kesim, bol ve sürekli kazanç temini yönüyle ticari hüviyetli yatırım yapmaya yöneltmiştir.

Ancak, Nurcu grupların bu ticari yönelişte taban kazanma ve taraftar kitleyi genişletme amacını da gözönünde bulundurarak özel okul, medya kuruluşları gibi, yatırımlara ağırlık verdikleri gözlenmiştir.

Bu hareket tarzı doğrultusunda yapılanmayı başlatan F.Gülen grubu, ulaştığı potansiyelle de diğer gruplara oranla önemli gelişme göstermiştir.


Anılan grubun önemli ölçüde öğrenci ve gençlik kesimini hedef alan yatırımları meyanında, otomotivden gıda pazarlamacılığına kadar çok geniş alanda faaliyet göstermek amacıyla açtığı 230 şirketin 117�sinin eğitim amaçlı kuruluş olması dikkat çekicidir.

F.Gülen grubu, bahsekonu eğitim amaçlı şirketler vasıtasıyla yurtiçinde 199 özel okulu ve 201 dersaneyi faaliyete geçirmeyi başarmıştır. Öte yandan anılan grup yurtdışındakı okulların finansmanında karşılaşılan güçlüğün aşılması maksadıyla yeni projelere yönelmiş ve bu meyanda sigortacılık alanında Işık Sigorta ve faizsiz bankacılık alanında Asya Finans�ı kurmuştur.
Yurt Dışı Faaliyetleri
a. AmacıFethullahçılar, yurt dışı faaliyetleriyle tüm irticai unsurlar içerisinde en çok dikkati çeken grubu oluşturmaktadır. F.Gülen, tarikatın yurtdışı açılımları için, başta ABD olmak üzere Hıristiyan Batı Dünyasının önemli bir tehdit olabileceğini değerlendirerek, bu çevrelere karşı ılımlı bir dini lider görüntüsü çizmeye özen göstermektedir.Yurtiçinde hedeflenen noktaya büyük oranda ulaşıldığı kana
atine varan anılan grup, planlı bir şekilde yurtdışı örgütlenmesine yönelmiştir. Bu yönelişte;Sosyal-ekonomik ihtiyaçları fazla olan yeni Türk devletleride taban oluşturmak,


* İran’ın Şii’lik propogandasının etkisini kırmak,


* Finans ihtiyacını karşılayacak şirketlerin ticari açılımlarını sağlamak,

* Bu devletlerde ihtiyaç duyulacak bürokratik kadroları yetiştirmek,

* Türk-İslam Birliğini oluşturmak temel amaç olmuştur.


Dünya İslam Birliğini gerçekleştirmek isteyen F.Gülen’in, Müslüman ve Türk olmayan devletlerde faaliyet göstermesinin amacı ise;


* Kendine bağlı bürokratik kanalların oluşturulması,

* Globalleşmenin sonucu oluşan bilgi transferlerini hedefi doğrultusunda kullanma,

* Kendine bağlı kişilerin refah düzeylerini artırarak etki alanını genişletmektir.b. Eğitim Faaliyetleri :

Fethullahcılar; hem kendi yandaşlarına ekonomik m
enfaat temin etmek, hem de, Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedef aldıkları İslam devletine, uluslararası alanda destek sağlamak için yurt dışında okul açma faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürmektedirler.

Bunun yanında, söz konusu okullarda, ileride devleti yönetecek nitelik ve nicelikli kadroyu yetiştirerek, bu kesimin Türkiye’de kurulacak İslami devlete sempati ile bakmasını sağlamayı amaçladıkları bilinmektedir.

F.Gülen, 1992 yılında başlattığı yurt dışı açılımı çerçevesinde, toplam 45 ülke/özerk bölgede;


* 17 üniversite/yüksekokul,
* 246 lise,
* 11 İlkokul,
* 16 yabancı dil ve bilgisayar merkezi,
* 5 üniversiteye hazırlık kursu,
* 6 öğrenci yurdu

olmak üzere toplam 232 eğitim kuruluşunu faaliyete geçirmiştir.


Bu müesseselerde, toplam 40 bin’i aşkın öğrenci bulunmaktadır. F.Gülen Nurcu grubunun, eğitim alanındaki bu yatırımlarının toplam değerinin, 350 trilyon TL. civarında olduğu da bilinmektedir.

F.Gülen “okullar imparatorluğunu”nu neden başka yerde değilde Orta Asya’da açtığı hususunu; Asya’nın elden kaçırılabileceğini, Türk yatırımcısı, işadamları ve eğitimcisinin Asya’ya sahip çıkmadığı takdirde diğer ülkelerin bölge ülkelerine sağlayacakları menfaatlerle Asya’yı ele geçirebileceklerini, insanların, Devletin Asya Ülkelerine açılım yapmaması durumunda bile vakıf, dernek ve şirketler aracılığıyla o bölgelere giderek bölgeyi etkisi altına almaya çalışan ülkelere karşı bir set oluşturması gerektiği sözleriyle belirtmiştir.

1996 sonbaharında birçok ünlü gazetecinin götürülüp, gezdirildiği Orta Asya’daki özel okullarda büyük övgü ile söz edilmiş, İngilizce ile modern eğitim verdikleri yazılıp çizilmiştir.


Ancak, o bölgeden gelen bazı işadamları ve öğrenciler tarafından “okullar
imparatorluğu”nun görülmeyen yüzünün olduğu da iddia edilmektedir. Bu iddialarda; ders dışındaki saatlerde, genelde din eğitimi ve cemaatin propagandası yapıldığı, referans kitaplarının çoğunun şeriatçı yayınlar arasından seçildiği, cemaatin Türkiye’deki uzun vadeli hedefleri arasında laikliğin kaldırılması gibi söylemlerin olduğu belirtilmektedir.

Mevcut yurt dışı okulların ülkelere dağılımı incelendiğinde; Türk şirketlerinin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği ülkeleri tercih etmesi dikkat çekmektedir. F.Gülen’in, uygun koşulların bulunduğu Batı Avrupa ülkelerinde ve özellikle
Almanya’da organize olmayıp, SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerde, ABD’nin nüfuz alanını genişletme çabalarıyla aynı dönemde yaygın ve organize bir güce kavuşmuştur. Bu durum, F.Gülen grubunun daha ziyade Avrupa alanı dışında Amerikan etkinliği altındaki veya ilgi alanındaki bölgelerde geliştiği belirtilmektedir.

F.Gülen yurtdışındaki okulların finans kaynağının nasıl temin edildiği şeklinde kendisine yöneltilen sorulara; paranın cemaate bağlı kişilerden (müritlerinden)
bağış yoluyla sağlandığını, ayrıca, Asya’daki işadamlarının da kazançlarının bir kısmını bu okullara aktardıkları cevabını vermektedir.

Ancak, bu okulların faaliyetlerini yakından bilen kaynaklarca; yurtdışındaki okulların kar amacı gütmeyen vakıflar tarafından kurulmakta olduğu, bu ülkelerin çoğunluğunda bu tür vakıfların mali denetimlerin dışında bulunduğu, Türkiye’den götürülen öğretmenlere, 12-15 bin dolar arasında maaş ödeniyormuş gibi gösterilip paranın büyük bir bölümünün Türkiye’ye transfer edildiği, gerçekte öğretmenlerin hesabına 500-600 dolar yatırıldığı belirtilmektedir.


F.Gülen grubunun okul açmış olduğu ülkelerde, öncelikle kendisine bağlı şirketler kurarak, okul yapımı ve idamesinin bu şirketler ve adı geçen ülkelerde bulunan işadamları tarafından desteklendiği bilinmektedir.

F.Gülen grubunun özellikle Türk Cumhuriyetlerinde etkili olduğu; Türkmen
istan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde bürokrat düzeyinde taraftarlarının bulunduğu bilinmektedir. Bu ülkelerde ticari faaliyet gerçekleştirmek isteyen Türk İşadamlarının ise karşılaştıkları zorlukları aşabilmek için söz konusu grubun yardımına ihtiyaç duyduğu, bunun karşılığında ise bir bedel ödediği, ödenen bu bedelin ise Fethullahçılar tarafından başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda kullanıldığı bilinmektedir.

Ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren bu okullar için para transferi ve teminat mektubu vermek gibi işlemleri karşılamak amacıyla kurduğu Asya Finans
kurumundan istifade edilmektedir. Asya Finans’tan önce bu gibi işlemlerin Faysal Finans tarafından yürütüldüğü Türk insanının ortak düşüncesidir.

Özet olarak, F.Gülen grubuna bağlı okullar, cemaate bağlı işadamları tarafından doğrudan veya kurdukları vakıflar aracılığıyla finanse edilmektedir. Bu işle
mde iki tarafın karşılıklı menfaati söz konusudur. F.Gülen okullar açarak şeriat devletine giden yolda mürit sayısını artırmakta, iş adamları ise bu okullar vasıtasıyla o ülkedeki ticari ilişkilerini geliştirmektedirler. Yurtiçinden o ülkelerde yatırım yapmak isteyen işadamları da kaçınılmaz olarak F.Gülen Cemaatine başvurarak bağış yapmakta, karşılığında ticari menfaatlerini sağlamaktadırlar.

F.Gülen’in yurt dışı yatırımlarına yönelik kaynaklarının bir kısmının ise bazı Batılı Ülkelerce sağlanmakta olduğu, bunda da amacın, Ortadoğu ve Afrika
kökenli radikal İslami faaliyetlerin etkisini kırmak olduğu Türk basınınca kamuoyu gündemine getirilmiştir.

Ancak, dış güçlerin F.Gülen’e verdiği bu yurt dışı kaynağın karşılığı olarak, onu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeleri bilinen gerçektir.c. Diğer Dini Kesimlerle İlişkileri :

F.Gülen, başka din ve tarikat liderlerinin ileri gelenleri ile görüşmeler yaparak, bu görüşmeleri kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak istemektedir.
F.Gülen’in Papa II nci Jean Paul ile görüşmesinin, yaratılmak istenen ılımlı bir dini lider imajının uzantısı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, bu görüşmede; Türkiye’de rahip yetiştiren bir Ruhban okulu açılmasını destekleyeceği konusunda garantiler verdiği cemaatin yaptığı faaliyetlerden anlaşılmıştır.

F.Gülen, hükümetin bilgisi dahilinde, Papa II nci Jean Paul’ün daveti üzerine, 09 Şubat 1998 günü Vatikan’da Papa ile görüşmüştür. Görüşme, İslam ve Hıristiyan dünyasını temsilen “Dinler arası diyalog” zemininde olmuş ve F.Gülen, uluslararası platformda “Türkiye’deki İslami kesimin lideri” olarak gösterilmiştir. Söz konusu görüşmede F.Gülen’in Papa’ya;(1) Antalya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaret,
(2) Üç büyük dinden liderlerin işbirliği ile, ilki Washington’da olmak üzere, muhtelif dünya başkentlerinde bir konferans serisinin gerçekleştirilmesini,
(3) Öğrenci değişim programı çerçevesinde, Ş.Urfa-Harran’da bir ilahiyat
okulunun kurulması hususlarını teklif ettiği Türk medyasında yazılmıştır.FETHULLAH'TAN İNCİLER !...İlgi çekici sözleri
FETHULLAH'IN ANLATTIKLARI
GERÇEKLER* Fetullah mı, Fethullah mı?İzmir nüfus müdürlüğünden, 31.01.1986 tarihinde değişme sebebi ile aldığı 3881 kayıt no'lu kimliğinde ismi; FETULLAH'tır. Fethullah Gülen, saf insanlar üzerindeki etkisini arttırmak için ismini, "Allah'ın Fetihçisi" anlamına gelen FETHULLAH'a dönüştürmüştür. * Dedeleri
Fethullah Gülen, dedelerinin, annesinin ve akrabalarının Seyyid yani peygamber soyundan geldiklerini söylemektedir. Dedelerinden ermiş gibi, evliya gibi bahsetmektedir. Fethullah Gülen'in dedeleri harbi görünce cepheye koşmak yerine soluğu daha emin yerlerde almakta bir sakınca görmemişlerdir. 93 harbinde Fethullah Gülen'in dedeleri Korucuk'u terkederek Sivas ve çevresine yerleşirler. Birinci Dünya Savaşında ise istikamet Yozgat'a bağlı Yerköyü'dür. Milletimiz vatan savunması peşinde iken , Gülen'in dedeleri ve cem'i cümlesi rahat bir yaşam sürmekteydiler. Gülen'e sorarsanız dedeleri çok ızdırap çekmiştir. Dedeleri ile ilgili gerçekler sorulunca Fethullah Gülen dedelerinin kaybolduğunu anlatmaktadır!.. * BabasıFethullah Gülen'in babası Ramiz, sahabeleri cinnet derecesinde sevdiğini söylemektedir.

Ancak, Ramiz'in oğullarına koyduğu isimler (Fethullah, Sıbgatullah ve Mesih) arasında tek bir sahabe adının bile olmaması dikkat çekicidir. Hemen hemen hiçbir samimi müslüman ailesinin çocuklarında rastlanmayan bir isim var ki, son derece dikkat çekicidir: Mesih


* AnnesiFethullah Gülen, annesi Rabia Hanım'ı şöyle anlatmaktadır.

"Benim ilk Kur'an hocamdır. Kendi anlattığına göre bana 4 yaşında Kur'an okumayı öğretmiş bir ay içinde de hatmettiğimi söyler. Ancak,ben, hatmettiğimi hatırlamıyorum.

Sıradan bir cami hocası da bilir ki, Kur'an öğrenmek ve hatmetmek için önce mahreç akabinde tecvit ilmi bilmek gerekir. Yani Kur'an mahreç ve tecvit ilmi ışığı altında okunur, hatmedilir ve hıfz edilir. Aksi mümkün değildir. Çünkü bunlar bilinmezse ayetler kesinlikle yanlış okunur , yanlış okumak günah olduğu gibi kılınan namaz da sahih olmaz.

* Evlilik
Fethullah Gülen, kendisine niçin evlenmediği sorulunca cevap verir: "Ümmet-i Muhammet'in bunca dert ve ızdırabını düşünmekten, evlenmeyi düşünmeye hiç fırsatım olmadı." Fethullah Gülen, evlenmemek konusundaki açıklamalarında ustaca bir taktik kullanarak şeyhini ve kendisini Hz. Peygamberin varisleri olarak gösteriyor. Oysa evlenmemesinin altında yatan gerçek, hastalığı ile ilgili olsa gerek. Zira, Fethullah Gülen çok eskilerden beri şeker hastasıdır. Şeker hastalığının etkilerinden birisi de insanı iktidarsız yapmasıdır. * KadınFethullah Gülen, önce takma Abdulfettah Şahin daha sonra Fethullah Gülen adlarıyla yazdığı, Ölçü ve Yoldaki Işıklar adlı kitabında kadınları üç gruba ayırıyor. Sokak kadını, zevk kadını, ev ve hizmet kadını. Fethullah Gülen, kadınları bu şekilde sınıflandırıken, İkinci Diriliş'i gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Işık Evlerinde kalan gençlere sabah namazından sonra şu dua yaptırılır. "Allahım kadınların şerrinden, Allahım kadınların belasından, Allahım kadınların fitnesinden bizi koru ve esirge!..
* TürbanGülen; Sonsuz Nur adlı kitabında başörtüsü için feryat ederken şöyle diyordu:"Türbana çağdışı diyorlarmış.Eğer bununla baş örtüsünü kastediyorlarsa doğru. Neden? Çağları aşan bir kıyafet de ondan. Günümüz dünyası ondaki hikmet harikasını kimbilir ne kadar sonra idrak edecek.Fethullah Gülen, Bahçelievler Camii'nde gerçekleştirdiği Pazar sohbetlerinde yaptığı konuşmalarında, türban ve başörtüsü konusunda şöyle diyordu;


"Bir bacımızın türbanını çıkarttıklarında kıyamet kopar. Çünkü çok alışmış ve onunla bütünleşmiş onu dini emri olarak saymaktadır. Onu çıkardığı zaman, dinin bir yanının yıkılacağına inanır.

Ancak Nevval Sevindi'yi New York'ta karşısında türbansız, başörtüsüz görünce bu düşüncelerinden çark eden Fethullah Gülen, ona şu cevabı veriyordu:

" Başörtüsü de aynı şekilde üzerinde durulacak usul, yani imanın ve İslam'ın esaslarından, şartlarından değildir. Bunlardan dolayı, insanın adeta dinin dışında tutulması dinin ruhuna aykırıdır. Bu konuda dayatmalar, ısrarlar ifrattır ve zorlamadır. Hatta nefret ettirmedir. Gönülde sevgi önemlidir.

* Masonik SöylemFethullah Gülem masonlar ile ilişkisinin olmadığını ve onlara sempati duymadığını belirtmiştir.
Masonlukta mertebe; çıraklık, kalfalık ve üstadlık olarak sıralanmaktadır. Fethullah Gülen de , sıralamayı yaparken, çıraklık,tilmizlik,yani kalfalık ve nihayet üstatlık olarak sıralamaktadır. Masonlar aralarına hiçbir zaman kadınları kabul etmezler. Fethullah Gülen de hayatında kadınlarla muhatap olmamak gibi bir prensibinin olduğunu açıklamıştır. ABD-Irak savaşında, gönlünün ABD'den yana olduğunu söyleyen Gülen, Irak'ın tepesine binlerce bomba yağar,Irak'lı çocuklar ölüp, aç ve açıkta kalırkan kılını kıpırdatmıyor; buna karşılık İsrail'e atılan bir iki bombadan sonra, İsrail'li çocuklar için ağlıyor; daha da ileri giderek; Hz Peygamberi rüyasında gördüğünü anlatıp, onun da gönlünün İsrail'den yana olduğunu söylüyor ve bu tutumuyla kimi şeriatçı dergileri bile isyan ettiriyordu. * Batı DünyasıFethullah Gülen, batı konusundaki görüşleri belirsizdir.

Sonsuz Nur adlı kitabında batıyı, Avrupa ve Asya'yı yerin dibine geçiren Fethullah Gülen, "Fethullah Hocaefendi ile Ufuk Turu " adlı kitabında batıya övgü yağdırmaktadır.


Ufuk Turu Kitabında batı yandaşlığı,

"Mutlak manada, batı düşmanlığı, zannediyorum ki bizi çağın dışına iter. Ve zaman tarafından elenirsiniz. Ve batıdan alınacak birçok güzellik var."Sonsuz Nur kitabında batı düşmanlığı,

"Avrupa'nın kafir ve zalimleri, Asya'nın insanlığı istismar eden münafıkları ve içimizdeki gafiller istemeseler bile, sikkeyi basan, tuğrayı elinde tutan ve peygamberlerce Sultan-ül Enbiya olarak kabul edilen, O günde beş defa nam-ı celilini dünyaya ilan ettiğimiz Sultanlar sultanı, bir gün mutlaka kalplere girecektir...." şeklinde dile getirmektedir. * Askerlik ve Milliyetçilik
Fethullah Gülen , askere ve askerlik konusuna ılımlı görünmeye çalışmaktadır. Nurcular Molla Said'den aldıkları dersle askerliği bir vatan görevi olarak görmemektedirler. Askere gitmeyide bir tokat gibi karşılarlar. Fethullah Gülen de orduyu yabancı bir ortammış gibi anlatır. Rahat bir askerlik yapabilmek için torpiller aramış ve adamını bularak kendisini himayeye aldırmaya gayret etmiştir. Askerin karavanasını yememiş, eğitimden kaçmıştır. Israrla zamanlı zamansız abdest alıp namaz kılmış, ibadetini askerliğe karşı bir araç gibi kullanmış; çok sıkışınca kendisini arkadaşları aracılığı ile komutanlara milliyetçi, yurtsever gibi lanse etmeye çalışmıştır. Askerliğini zor şartlar altında yapmadığı için, ordunun yemeğini kendisine caiz olmadığını düşünen Fethullah Gülen, teskere gününü de , " hayatımın en kabuslu günleri sona ermişti" sözleriyle açıklıyor. Fethullah Gülen'in kabusu her nurcu gibi askerliğn felsefesine olan inançsızlığından kaynaklanmaktadır. * Suudiler ile İlişkisiFethullah Gülen Suudiler ile ilişkisini her fırsatta yalanlamaktadır.

Fethullah Gülen, Suudlarla hiçbir ilgisini olmadığını iddia ederken hayatının her döneminde yanında olan ve Küçük Dünyam kitabında birçok yardımını gördüm dediği eski MSP milletvekillerinden Salih Özcan, Rabıta'nın Türkiye temsilcisidir. Rabıta ise dünyaya şeriat düzenini yaymak için kurulmuş, merkezi Suudi arabistan'da bulunan bir örgüttür ve arkasında Amerikan petrol şirketi Aramco vardır. Rabıta dünya ülkelerine Şeriat düzeni yaymak için her yıl tonlarca altın ve milyarlarca dolar harcar.


Suudi arabistan karşıtı(!) Fethullah Gülen ne hikmetse, Rabıta'nın Türkiye temsilcisi ve kurucusu Salih Özcan'ın koltuğunu altından çıkmamış ve vaazlarında Suudi krallarının giydiği cübbelerden giymiştir. * Tekke ve Medrese1938 yılında doğan Fethullah Gülen eğitim durumunu açıklarkan şöyle diyordu;

"Ben medreseye devam ederken de tekkeyi ihmal etmezdim.Zaten ilk gözümü açtığım, ruhumu mayaladığım yer tekkedir..." "Oysa Fethullah Gülen'in doğumundan çok önce kapatılmıştı tekkeler ve medreseler. Fethullah'ın, müridlerini etkilemek amacıyla bu yola başvurduğu ise açıktır.

* Hedefler Fethullah Gülen, amacının şeriat olmadığını her ortamda ilan etmektedir.


Fethullah Gülen, kitaplarında dünyada yeni denilen bütün düzenlerin yıkılacağını anlatırken, "birgün gelecek,semavat, zemin bütün nizamıyla İslam'ım bembeyaz ellerine teslim olacak. Ak şeriata, ak yola, ak sisteme" diyerek gerçek amacını ortaya koyuyordu. Sıkıştırıldığında hiçbir zaman şeriatı övmediğini iddia eden Fethullah Gülen , ortamı müsait bulduğu zaman şeriat özlemini sürekli dile getiriyordu.

"Hiçbir zaman tadbil edilemeyecek, değiştirilemeyecek olan şeriat-ı fıtriye'dir. Bu itibarla yeryüzüne mirasçı olmak için, evvela salahate, yani dinin kuran ve sünnet çizgisinde yaşanmasınave İslam'ın hayata hayat olmasına gayret etmek şarttır. Şeriat-ı fıtrıye riayet etmeyen toplumlar veya manevi hayatlarında iç değişikliğe uğrayan ümmetler, milletler bugün hakim olsalar da yarınki mahkumiyetleri kaçınılmazdır.Fethullah Gülen, şeriatın amaçlarına uygun hareket eden beyinlere ihtiyaçları olduğunu açıklıyor ve şunları belirtiyordu;

"Şeriat'taki hikmet-i teşri ve sahib-i Şeriatin maksatlarına aşina...Dini hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu... İlahi varidata açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var..."


* DemokrasiGülen, değişik ortamlarda demokrasinin faydalarından bahsetmektedir.Şimdi tenkide bütün kapıları kapalı demokrasi var. Şimdi onun iyi yanları olabilir yani, halk idaresi falan, bizim hizmetimiz adınada kolaylaştırıcı yanları var bunun. Ama artık bu mahluk başka bir şey doğurmaz. Allah'ı inkar edenlerin bile kiliseye koştukları gibi, hadiseler er geç bütün insanları mabetlere koşturacaktır. İnşallah Türkiye dahil dünyada yeniden islama dönüş var...Tüm sistemler yıkılacak. Yıkılacak,zulümlerinin cezasını görecekler. Ve o zalimler başlarına inecek bir kılıçla cezalarını görecekler. * Said-i Nursi(Kürdi)
-Fethullah Gülen, tahsilini tekke ve meedresse olarak açıklarken, asıl ismi Said-i Kürdi olan Said-i Nursi için methiyelerini bitiremiyordu.

Saf insanlarımızı kandırmak için hep bir tarafı abartılı ve gerçek dışı olaylarla anlatılan Fethullah Gülen,Said-i Nursi olayında da gerçekleri hep saklamış yada farklı şekilde anlatma yoluna gitmiştir. 1876 yılında Bitlis'te doğan Said-i Kurdinin en büyük amacı Güneydoğu'da Kürtçe eğitim yapan bir üniversite açmak ve burada Şeriatçı bir Kürt devletinini temellerini atmaktı. Kapatılan Refah Partisinin Kocaeli Milletvekili ve Adalet eski Bakanlarından Şevket Kazan'ın telgraf çekip,mektup yazıp, yanlarında olduğunu belirttiği İBDA-C'nin yayın organı taraf dergisinde nurculuğun gerçek yüzü ortaya konmuştur..."Özgür Kurdistan İçin Savaş" * Cumhuriyet
Fethullah Gülen bu konudaki görüşlerini kamuoyundan saklamaktadır. Çoğu zamanda nabza göre şerbet verme mantığından Cumhuriyet yanlısı gözükmektedir. Ancak, gerçekler Fethullah Gülen'in anlattığı gibi değildir. Nurculara göre; Türkiye Cumhuriyeti bir askeri istibdat ve sapıklıktır. Cumhuriyet, onlara karşı hücum etmek için girişilmiş bir zındık hilesidir. Türkiye Devleti, sadece islam'a değil ahlaka da aykırıdır. Cumhuriyet, halkın intihab ve meşveret hakkı olan idare demektir ve onu kusursuz olarak olarak ilk takdim eden kitap da Kur'an-ı Kerimdir. Cumhuri idareyi Kur'an'a zıd göstermek maksatlı değilse bir bilgisizlik eseri; cumhuriyete tarafdar olup da onun kaynağını görmemezliktengelmek ise inattan başka bir şey değildir.(ölçü veya yoldaki ışıklar 3.s 26)

* Aczimendiler ile ilişkisiFethullah Gülen, aczimendilerin, nurculuk ile bağlantısı olmadığını açıklamıştır.

Gülen, ılımlı bir şekilde nurculuğu benimsetmeye çalışmaktadır.Bu anlamda aczimendileride desteklemiştir. Aczimendiler adıyla anılan cübbeli, asalı, uzun saçlı ve sakallı grup ta , açıkça nurcu olduğunu belirtmektedir. 300- 400 kişilik bir cemaatten oluşan aczimendiler Molla Said'i örnek olarak eylem yapmaktaydılar. Aczimendilerin lideri Müslüm Gündüz 12 Haziran 1996 tarihinde HBB televizyonunda yayınlanan programda; "Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür.Demokrasi dinsizliktir. Laiklik te öyledir.Geleceğiz, Türkiye'yi alacağız" diyebilmiştir. * Hizbullah'a bakışı
Fethullah Gülen, Hizbullah'ın cinayetleri hakkında karşısında kamuoyuna görüş bildirmekten hep kaçınmıştır. Ancak Gülen, kitaplarında Hizbullah'ı Allah Partisi olarak açıklıyordu.

" Hizbullah;Allah cemaati, tabiri caiz ise Allah Partisi. Siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah Partisi. Allah'ın askeri olduktan sonra, kutsiler ordusu, Allah'ın kulu olduktan sonra , Hz Muhammed'in erleri olduktan sonra zaman ve mekan onları ayıramaz. * CihadFethullah Gülen, cihadın yeryüzü hakimiyeti olduğunu açıklamaktadır. Ancak, kendilerinin bu anlayışın içinde görmediklerini de belirtmektedir.


Fethullah Gülen , kitaplarında konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuyor;

"Cihad bir hayır kapısıdır; o kapıdan giren iki hayırdan birine mutlaka kavuşacaktır. Evet, ya şehit olup ebedi bir hayat, ya da gazi olup hem dünta, hem de ukba nimetlerine ulaşacaktır. İşte cihad'da böyle bir bereket vardır. Yeryüzünde irşad, tebliğ,cihad ve dine hizmetten daha büyük vazife yoktur. Bu vazifede temel şart dertli ve sancılı olmasıdır."Vazifemizin adı cihaddır.En önemli mesele imanın kurtulmasıdır. Sabırla pişip olgunlaşmadan, çıkış adına yapılacak her şey tam bir hayaldir. Kuvvetin hakimiyeti gelip geçicidir; baki olan Hak ve adaletin hakimiyetidir. Bunlar bugün olmasa bile, çok yakın bir gelecekte mutlaka galebe çalaaktır. Onun içindir ki en büyük siyaset, Hak ve adalet taraftarlığında aranmalıdır.(Ölçü ve Yoldaki Işıklar 3. S45)

Siyasi, gayri siyasi bütün gruplar için " vahy!i münzel'in alem-şumul davetine icabetten başka, ne çare ne de makul bie mesned kalmadığı çağrısıyla insanımıza sesleniyoruz. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın parçalanıp ayrılmayın." (Ölçü ve Yoldaki Işıklar 2. S27)

* Doğal Afetler
Nurcular, bu konudaki görüşlerini kamuoyuna yansıtmaktan çekinmemişlerdir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem faciasının ardından, birçok hacı, hoca ve dahi molla takımı yıkıklan binaların, yaralanan, sakat kalan ve ölen insanların acılarını ranta dönüştürmek için herzamanki gibi kolları sıvadılar. Sanki, binaların yıkılmasında, inşaatları eksik malzeme ile yapan müteahhitlerin avukatlığına soyunmuşlardı. Onlara göre bu ceza Allahın verdiği bir cezaydı. Küçük çocukların ölmesi ise bir lütuf gibi gösteriyorlardı. Onlara göre çocuklar büyüyüp gavur mu olsaydı. * HedeflerFethullah Gülen amacının şeriat olmadığını,herhangi bir örgütlenme içine girmediklerini, kendisininde nurcuların lideri olmadığını söylüyordu. 18 Haziran 1999 tarihinde Fethullah Gülen kasetlerinin basına yansımasıyla gerçekler de ortaya çıktı. Fethullah Gülen bu kasetlerde özellikle Mülkiye ve Adliye kadrolaşmasının genişletilmesi gerektiğini kaydederken,"Bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir"şeklinde konuşmaktaydı.


Fethullah Gülen, söz konusu kasetlerde Atatürk'ün silah arkadaşı ve ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderlerinden İsmet İnönü'ye yönelik

Şef, "Erzurum'da çarşaf giyen kadınları sokak ortasında astı" şeklinde konuşuyordu. Kasetlerde Fethullah Gülen izleyecekleri yolu şu cümleler ile anlatıyordu: Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitmeliyiz. Erken vuruş yapılırsa, dünya Cezayir'deki gibi başlarını ezer. Zaiyata meydan verilmemeli. Amacımınz için sabretmeliyiz. İşte bizler bugün, böyle bir olma veya olmamadurumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Ya bütün bu buhranlardan sonra bir idrak ve izanla, kurulmasını tasarladığımız dünyayı kuracak ve huzura ereceğiz veya bir kısım küçük hesap ve çıkarlar uğruna, çekilen binlerce ızdırabı semeresiz ve boş kılacak bir anlayış ve davranışla gerisin geriye gideceğiz. Düşmanlarımızı meşgul etme, düşündürme ve göz açtırmama gibi, kisayet ve dirayet isteyen hususları beceremesek bile, hiç değilse onların oyunlarına gelmeme ve elimizde kendi tükenişimizi hazırlamama anlayışını göstermeliyiz. Aslında buna mecburuz da.

(Ölçü ve Yoldaki Işıklar 2. S6-7)

Yıllar ve yıllar bu ülkede, ruhi hayatın büyük ölçüde söndürülmesi, dini dünyamızın işlemez hale getirilmesi, aşkın, vecdin bütün bütün unutturulup gönüllerin diline zincir vurulması, düşünen ve okuyan aydınların gidip kaskatı bir pozitivizme aborde olmaları, salabet ve hakta sebat yerine softalığın ikame edilmesi; hatta ahiret ve cennet istenirken bile, dünyada alışıgelenmutluluğun devamı mülahazasıyla istenmesi gibi çarpık düşünce, çarpık telakkileri sinelerimizden söküp atmadan bir yeni fasıl açmamız mümkün değildir. (Ruhumuzun Heykelini Dikerken s 23)

* Siyasi Partiler ile ilişki
Fethullah Gülen, herhangi bir siyasi parti ile yakınlığının olmadığını söylüyordu.

Ancak Fethullah Gülen'in basın tarafından ele geçen kasetlerindeki konuşmaları bu konudaki görüşlerini açıkça ortaya koymaktaydır."Aynı cephe sayılabilecek, bize sıcak bakabilen bir çerçeve içinde mütalaa edebileceğimiz siyasiler vardır. Refah'tan Doğruyol'a kadar uzanan siyasi yelpazedir.Bu insanlarla çatışmadan onlarla aramızdaki farklı müşterekleri ortaya koyarak, o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence. Siyasete karışmam, siyasete karışma demek,"Vatan ve Millet işine, milletin hayat ve bekasına karışmam ve karışma demektir.(Ölçü ve Yoldaki Işıklar 3.s45)

* Amerika'ya gidişiFethullah Gülen, Amerika'ya gidiş nedenini hep hastalığı olarak gösterdi.

Oysa gerçek onun söylediği gibi değildi. 28 Şubat ile nurcuların gerçek yüzünü ortaya çıkması; kendisinin Amerika'ya kaçma sebebiydi. Davadan dönmenin büyük günah olduğunu söyleyen Gülen, kendisi ile ilgili gerçekler ortaya çıkınca soluğu nedense hep Amerika'da alıyordu.


* ŞirketleriFethullah Gülen, ticaret ile uğraşmadığını söylemektedir.

Fethulllah Gülen, hem tipik bir cemaat lideri hem de kapitalist grup önderidir. TÜSİAD ve MÜSİAD'a karşı İŞHAD'ı o kurdurmuştur. Yurt dışındaki okullarıda bir yandan batı endeksli kafaları ve yakın gelecekte oluşturmayı planladığı siyasi ve kapitalist gücün kimliğini teşkil etmekteydi. Bu nedenle o okullar sadece eğitim kurumları değildi. Bürokratik, siyasi ve iktisadi ilişkilerin zeminlerini oluşturuyordu. Başta Asya Finans olmak üzere 500'ün üstünde şirket te bizzat Fethullah Gülen'e çalışmaktadır. Yoksa bunca okulu imamlık yaparak kurmuş olması mümkün değildir, Fethullah Gülen'in. * Patrik ile ilişkisi
Fethullah Gülen, Fener Rum Patriği ile görüşmüş ve görüşmenini amacını dinler arası diyalog olarak göstermişti. Dünyanın dört bir yanında okullar açarak Nurcu düşünceyi yaymayı amaçlayan Fethullah Gülen, Yunanistan'da yaşayan Türkleri de tarikatına katmak için ilgimç bir yöntem izledi. Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için Fener Rum Patriği Bartholomeos ile dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz arasında aracılık yapmayı kabul eden Gülen'in asıl amacı, Batı Trakya'da kendi okullarını açmaktı. * Işık evleriFethullah Gülen, ışık evlerinin varlığını hep reddetmiştir. Ama aynı Gülen, kitaplarında ışık evlerini öve eve bitirememektedir.

"Geçmişte bu evlerin yaptığı vazifelerin bazılarını medrese yapar, bazılarını mektep yapar, nazılarını tekke yapardı. Gel gör ki bu evlerin temeline harç atıldığı zaman, dünyanın o dönem itibariyle artık medrese yoktu.Bütün işler artık bu evlerdeydi. Bu evler çevresine ışık saçan evlerdir. Evler islamiyeti öğretecekti. Bu evler belli olmazlar. Elden geldiğince kamufle edilmelidir. * Takıyye
Kendisi hakkındaki sözleri hep kamu vicdanının reddeceği boş sözler olarak değerlendirdi. Fethullah Gülen, dini kendi çıkarları için kullanmaya devam ederken kendisi hakkında çıkan yazıların artması üzerine Amerika'ya gidiyordu. Sabah ve ATV tarafından yayınlanan kasette de amacının " hissettirmeden devleti ele geçirerek Türkiye'de bir şeriat devleti kurmak olduğunu "açıkça dile getiriyordu. Ancak, Gülen bu gerçekler karşısında takıyye yapmaktan kaçınmıyordu. * Gazetelere bakışı Her zaman çeşitliliği savunmuştur.İslami olmayan gazete ve mecmuaları okumak zararlı olur. Eğer mutlaka okunması gerekiyorsa sadece başlıkları okunmalıdır. (ölçü ve Yoldaki Işıklar 4. S96)
kaynak: http://www.geocities.com/fethullahgercegi/

siteye ulaşmak için https://www.polysolve.com/ adresine tıklayıp boşluğa engellenen siteyi yazın.Haçlının işbirlikçisi fethullahın foyasını meydana çıkaran siteler kapatılıyor. adamı peygamber yapmak için tüm hainler elbirliği yapıyor. ama karşılarında Fatih'in torunları Mustafa Kemal'in ASKERLERİ var. bu vatanı hainlere bırakıcak değiliz.
__________________

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?

132 yorum:

Adsız dedi ki...

yazılanların hepsi yalan üç kağıtçılık yapmayın neden o sohbetlere montaj yapıp milleti kandırmaya çalışıyorsunuz millet timiz artık uyanıyor sizin gibi kök düşmanları kendize başka uğraş bulun..........

Adsız dedi ki...

bu son yalanlarınız ve son çırpınışlarınız olacaktır.sizin ulusal birlikle falan hiç ama hiç alakanız yok.biz ulusalcıyız diyenlerin halini görüyoruz.mutlaka sizinde bir pisliğiniz var ki böyle sağa sola çamur atıyorsunuz.bu ülkede ulusalcı birileri varsa oda biziz.AZİZ TÜRK MİLLETİDİR.Sizin gibi sahtekarlar değil.beddua etmeyeceğim.ALLAH SİZİ ISLAH EYLESİN...

Adsız dedi ki...

Fetullah Gülen, islamcı bir yapıda görünen ama gerçekte islamiyeti "ılımlı" bir hale getirmeye çalışan bir "ajan" dır.
Onun peşinden giden "masum" kişiler gerçeği göremiyorlar.
Gerçek meydana çıktığı zaman "son pişmanlık fayda vermeyecektir" gerçekleri en kısa zamanda görmeleri dileğiyle...

Adsız dedi ki...

KARDEŞİM SİZİ ALDATMIŞLAR. SİZİ DÜŞMANLA KANDOIRMIŞLAR. FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ KADROLAŞIYOR DİYORSUNUZ AMA OSMANLI'DAN SONRA İNGİLİZ'İ, YAHUDİ'Sİ, MASONU ÇÖREKLENMİŞ. TÜRK EVLADINDAN İSTEDİĞİNİ YÜKSELTMİŞ. EN YÜKSEK MAKAMLARI İŞGAL ETMİŞ. GHÜNLERCE TÜRKİYUE'DE OSMANLI ARŞİVLERİ YAKILMIŞ. ŞİMDİ BİR BİLİNÇLİ TÜRK KALKMIŞ O HAİN BİTLERİN USULUNCE YERLERİNE GEÇİN DİYOR. TEK DERDİ ALLAH RIZASI KİMSE İNANMASA DA... nalealeyk@gmail.com

Adsız dedi ki...

2 üstteki arkadaışın belirttiği gibi bir ajandır ve Amerikada dinleri birleştirip tek bir din haline getirmeye çalışan ve bu sayede de amerikanın ele geçirmek istediği toprakları daha kolay ele geçirmesini sağlamaya çalışan moon tarikatının da gizli bir üyesidir cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bu kimsenin arkasında olanlar vay halime demesinler sonra birde Said-i nursi nin kitaplarını okduğunuz kadar kuran-ı kerim de okusanız belki anlarsınız...!

Adsız dedi ki...

Türk evladi kelimesiyle bu arap özentisi rejim düsmani anarsistlerin isimlerini bir arada anmayin. TÜRKLERI ISLAMIYETTEN ÖNCEDE MÜSLÜMANLIK TÜRKLERE GELMEDEN ÖNCEDE TÜRKTÜLER FETULLAHTAN ÖNCEDE ONUN DEDELERINDEN ÖNCEDE TÜRKTÜRLER ARAP DEGILDILER...

BU NEDENLE BENIM ICIN FETULLAH GÜLENIN REJIM DÜSMANI CUMHURIYETI YIKMAK ISTEYEN HERHANGI BIR ANARSIST YADA TERÖRISTTEN FARKI YOKTUR TEK FARKI YÖNTEMLER FARKLI AMAC AYNI

Adsız dedi ki...

fazla konusmaya gerek yok bence herşey anlatılmış..ben sadece şunu belirtmek istiyorum..ABD bu adamı neden ülkesinde barındırıyor? bi düşünelim bunu..at gözlüklerini çıkaralım artık..

Adsız dedi ki...

2008 yılında "cürüm ve şiddete başvurarrak teşekkül oluşturduguna dair delil olmadığından" beraat etmiş ve karar yargıtayca da onanmıştır.

Adsız dedi ki...

Bu adamı size kısaca anlatayım. :) Bir otlak bulmuş, sırtına insanları bindirmiş. Abartısız söylüyorum sırtındaki insanlarda sırtlarına insan almış. Öyle kule gibi. Otlak o kadar taze ki hepsi bir yiyor. Otlak bitmiyor da. Elbet bir gün o kule o otlağın üzerine toptan düşer. Yalnız o otlak olduğunu düşünerek kaybolurlar. Bazıları yeni otlaklar bulur veya yeni sırtlar. Tasvir tam yapamadıysam af ola. Anlayan anladı.

Adsız dedi ki...

bunu yayınlamasınız biliyorum dönün bir bakın kim ülkeyi sömürüyor demokrasi istiyorsanız kimse sizin gibi düşünmek zorunda deyil her fikrede demokratik yaklaşın karalama kampanyası yapmayın

Adsız dedi ki...

allah sizin gibi düşünenleri ıslah etsin

Adsız dedi ki...

bulup bulamadığınızı sallamışsınız kimi montaj kimi yalan. gerçekler ortada yıllarca bu milleti somürenler biz vatan sevriz biz atatürkçüyz diyenlerdi ve ortalıkta fişlemedik temiz insan bırakmadılar her kes bilsin ne gülenin ne de atatürkcülerin derin devletlerine piyon olmayacağız

Adsız dedi ki...

ALLAH RAZI OLSUN. DEMEKKİ SENİN HİZMETE KATKIN BU ŞEKİLDE OLACAKMIŞ.

Adsız dedi ki...

feto nun ne kadar orgutlu ve guclu oldugunu herkez biliyor. hakkinda cikan goruntuler montaj olsaydi, bunu hersekilde ispat eder ve kendini aklardi. ama solugu hemen amerika da aldi. nedenmi, cunku montaj yokdu ve Turkiye Cumhuriyet i bunu ispat etmisdi. hemen tutuklama karari cikarildi ama cok gec kalinmisdi. based on true story...

Adsız dedi ki...

Dun medyum Keto vardi, bugun Feto.. Bu ulke KEKo larla dolu oldukdan sonra...

Adsız dedi ki...

bakın ey kardeşlerim yalan olsaydı bu yazılanlar fetullahı bırakın fetullahçılar gelir ne yapar ne eder bu siteyi bir yolla kapatırlardı ...allah sizi hayırlı yola yönünüzü çevirsin. eğerki benim yolumda hayırlı deilse allah hepimizi ıslah etsin

Adsız dedi ki...

arkadaşlar ne cemaati ne de tarikatı bunların hepsi yalan dolan çıkarlar dır.eğer müslümansan allah kullarına elçi göndermiş kitap göndermiş iyiyi helal kötüyü haram kılmış farzı bildirmiş sünneti bildirmiş her koyun kendi bacağından böyle cemaatlere tarikatlara inanmayın siz dininizi yaşamaya bakın kaldı ki ahirette seni fetullah kurtarır nede başkası...

Adsız dedi ki...

Ağalar, bu yazıyı yazana arkadaş yiğitse tam referans göstersin isnadlarında." yok sonsuz nurda batıyı övmüş " falan. Kaçıncı sayfada imiş merak ettim! Aslı astarı olmayan şeyleri yazmak mertlik değildir. İnsanları fedakarlıklarını "kullanılma" olarak algılayanlar acaba Efendimiz(sav) için de "sahabeleri kullandı" mı diyorlar?

Adsız dedi ki...

Peygamberimizle sıradan bir insanı bir mi tutuyorsunuz siz yahu.sahabe diğer tüm peygamberlere gönderilen yardımcılar gibi Allah tarafından özel olarak seçilmiş kişilerdi.nasıl Hz.İsa(a.s.) a havariler seçilmiş idiyse,sahabiler de Allah tarafından peygamberimiz için takdir edilmiş yardımcılardı.f.gülen sıradan bir din adamıdır,siz sevenleri öyle görse de görmese de gerçek budur.ne yeni bir dinin temsilcisi ne de önceki bir dinin tamamlayıcısıdır.bu yüzden Hz.Peygamber e yoldaş olmuş sahabelerle,f.gülene yoldaş olmuş siz müritleri aynı kefede değilsiniz, bu düşünme biçimi baştan aşağı sakat bir biçimdir.dini referanslarla konuşucaksanız en azından temel gerçekleri çarpıtmayın bari.

Adsız dedi ki...

hayatımda böyle sahtekar kişiler görmedim.3 senedir feme gidiyordum son sene bana cemaatten kişiler bir teklifte bulundular.bi sene boyunca onların evlerinde kalmak şartıyla bana son senemde yardımcı olucak her ürlü hocanın geleceğine söz verdiler.ama bunun için dersane değiştirmem gerektiğini söylediler.buna neden olarak ise fem çıkışlı olunca önümün kpanacağı gerekçesini sundular.bnde 3 sene boyunca zarar görmedim hem iyi olur hoca falan diye kabul ettim.ama asıl amaçları bizi yetiştirip ileride iyi yerlere gelince yaptıkları herşeyi normal karşılayacak kişiler yetiştirmek.böyle sahtekar böyle iğrenç insanlar tanımadım.1 hafta önce bnmle konuşmak için geldiler.bana referandum döneminde nasıl hayır dersin diyerek sorgulamaya başladılar.bende doğal olarak buna haklarının olmadığını ve onların dediklerini yapmıcağımı söledim.ama bana zorla evet demen gerekiyordu diye zorbaladılar.böyle rezillik böyle pislik olamaz.daha sonra hoca efendiye karşı niye ön yargım olduğunu sölediler.bende ben burada hoca efendinin aşığı olduğumdan değilim sevmiyorum sizi hiç ilgilendirmez diyerek karşı çıktım.sonrada evi terkettim.ben onlara bütün herşeyi anlatacağımı sölediğimde hiç takmadılar.çünkü öyle bir pisliklerki hiç takmıyorlar.çünkü kendilerine zarar gelmiceğini biliyorlar.
eğer bir insan Ben Türk evladıyım,Atatürk'ün ilkeleri benim varlığımın özüdür diyorsa böyle cahilliklere göz yummaz.Atatürke kesinlikle karşılar.BEN TÜRKÜM DİYOBİLİYORSA BİR İNSAN İLK ÖNCE ATATÜRK'Ü SEVMELİ..eğer bu topraklarda yaşabiliyosanız tek nedeni o Ulu Önderdir.
o kadar pislikler dönüyor ki içlerinde amaçları dini sömürüp ülkede alttan alttan söz sahibi olmak...
Allah onlardan hepimizi korusun.ve bir an önce ülkeye sahip çıkıcak liderler yetiştirilsin!!

Adsız dedi ki...

bu yazıyı yazan kişi yada kişilerin çok ugraştığı kesin. yalan yanlış yazılar cümlenin tamamlanışlarından belli. bu kişiler söylenen cümleleri kesip sadece almak istedilerini almışlar ve görmek istediklerini kendi açısından ve çerçevesinden izlemişler. yalan yanlış iftira degil asıllarını bierek açıklama sunmanızı rica ediyorum.saygı çerçevesi içinde. size en dogru söz ''ALLAH ISLAH ETSİN''

Adsız dedi ki...

yazımdada söylediğim gibi 3 sene femdeydim ve 3 sene boyunca içlerine girmediğim sürece onlareı çok iyi sanıyordum.ve herkese feme gitmesini tavsiye ediyordum.hiç bi şekilde fem karşıtı bir insan değildim.beyin yıkıyorlar dediklerinde ben 3 senedir ablalara gidiyorum hiç öyle bir şey duymadım o kadar içlerindeyim diye ben hep femi savundum!ama bu sene bana son senemde yaptıkları şerefsizliği unutamıcam ben orda harıl harıl test çözerken bana referandumdaki hayır deme nedenimi sorguluyorlar.ki ben ne hayır ne de evet diyeceğime dair onlara bir şey söylemedim.dediklerimin hepsi doğru eğer şu sene üniversiteye hazırlanmıyor olsam bu meseleyi belgelerlede kanıtlardım ama ne yazık ki vaktim yok.ben ne yaşadıysam onu anlattım.hepsi de doğru ayrıca araştırırsanız bu şekilde yaptıkları bir öğrenci daha varmış ve gazetelere kadar çıkmış.fethullah gülenin bamteli videolarındada fethullah gülen bunlar bizim için bi sinek vızıltısı diye bahsetmiş.

Adsız dedi ki...

tek kelime küfür!ne sagi ne solu ne fethullahi ne che i bunlar onder olamaz.biz türküz.bunun bilincinde olan insan kimin yolundan giderse cukura dusmuyecegini iyi bilir.onun yolu hataların tekerrürü degil,gelecegin kurtulusudur.lutfen bu yersiz gündem olusturmaya calisilan adamlar konusulmasin artik

Adsız dedi ki...

ben sadece yapılan bu şerefsizliği sindiremediğim için ve bu insanların Türküm diye ortaya dolaşmasını sindiremediğim için bahsettim.şu an össye hazırlandığım için bir şey yapamıyorum ama bundan sonra nerede ne zaman o cemaat dedikleri pislikten tek bir insan göreyim yerin dibine sokmazsam hele de eğer günün birinde biri benim altımda bir işte çalışırsa vay haline.son senemde bana yaptıkları piskolojik baskıyı hepsine göstericem.

Adsız dedi ki...

bu sayfayı oluşturanlar dengesiz bu belli sayfada Fethullah Gülen İslam Devleti kurmak istiyo yazıyo videoda ise islamı yıkmaya çalışıyo bu ne saçma şeydir montaj yapıyosunuz bari bilgiler tutarlı ve uyumlu olsun ne dengesiz insanlarsınız Allah gerçeği biliyor nasılsa o iyi bi insan onun yaptığı yardımların fazla değil % 1 ini yapın sonra konuşun ülkeyi bölmeye çalışanlar belli bu sayfayı oluşturanlar ben ve benim gibi düşünenler vatan ve din hayinidir gerçekleri inkar eden iyi bir müslüman mıdır ayrıca o kitapta yazan yazı da Hz. Muhammed olmasaydı bile biz Allah'ın varlığını anlardık demeye çalışıyo siz varya gerçektn ahmaksınız

Adsız dedi ki...

bu sayfayı oluşturanlar dengesiz bu belli sayfada Fethullah Gülen İslam Devleti kurmak istiyo yazıyo videoda ise islamı yıkmaya çalışıyo bu ne saçma şeydir montaj yapıyosunuz bari bilgiler tutarlı ve uyumlu olsun ne dengesiz insanlarsınız Allah gerçeği biliyor nasılsa o iyi bi insan onun yaptığı yardımların fazla değil % 1 ini yapın sonra konuşun ülkeyi bölmeye çalışanlar belli bu sayfayı oluşturanlar ben ve benim gibi düşünenler vatan ve din hayinidir gerçekleri inkar eden iyi bir müslüman mıdır ayrıca o kitapta yazan yazı da Hz. Muhammed olmasaydı bile biz Allah'ın varlığını anlardık demeye çalışıyo siz varya gerçektn ahmaksınız

Adsız dedi ki...

fethullah denen serefsiz neden hacca gitmiyor madem müslüman ve hoca neden hacca gitmiyor hee sebebi ne.beyni yıkanmışlar size sesleniyorum ALLAH size bunun hesabını soracaktır.araştıın okuyun kimin ne bok olduğunu anlarsınız.sadece sohbetlere giderek tek tarafı dinleyerek beyninizi yıkamalarına izin vermeyin araştırın bilgili olun fethullah gibi şerefsizlerin peşinde kendinizi kandırmayın.

Adsız dedi ki...

atıp tutmadan önce adamın hayatını öğrende gel 1986 yılında hacca gitti zaten.hem siz nasıl müslümansınız peygamberimiz hiç kötü bi laf kullanmış mı siz adama şerefsiz diyorsunuz gerçek müslüman böyle olmaz hepimizin amacı islamı yaşamak ve yaşattırmak değil mi böyle iken niye böyle konuşuyorsunuz allah affetsin ne diyeyim

Adsız dedi ki...

bu din kimsenin babasının malı değildir.sizin hocaefendi dediğiniz sahtekar islam düşmanı müslümanları katleden ülkenin korumasında kucağında oturmaktadır.halada cevap verecek yüzünüz var kandırılmış beyinleri yıkanmış böcekler sizi..

Adsız dedi ki...

f tipi örgüt işte:
1-feto
2-akepe
3-yandaş medya
4-emniyetteki cemaatçiler
5-apo.
işte bunlar işbirlikçi köpekoğlu köpeklerdir. Bunların herhangi bir dine, müslümanlığa inandıklarını sanmayın, bunlar sadece paraya taparlar, abd.ye ab.ye israil'e uşaklık yaparlar.

Adsız dedi ki...

Öncelikle kimin iyi kimin kötü olduğunu bilemeyiz lakin insanların ne sıkıntılar çektiğini bilmeden hayatı hakkında bir bilgiye sahip olmadan konuşmak yani su-i zan yapmak yanlış ve terbiyesizliktir arkadaşlar bu ülkede hep iyi olanlar kötü olarak algılanıyor ben namazımı kılıyorsam Allah rızası için yapıyorum hizmet yapıyorsam Allah rızası için yapıyorum buna kimsenin söz hakkı yoktur siz gerçekten hoca efendiyi sevmiyorsanız günaha girmeyin madem hoca efendinin yaptığı hizmet size göre yanlış o zaman o güzel ağzınızı kapalı tutun ben gerçekten anlamıyorum neden hala bu zatla uğraşıyorsunuz amacınız ne siz başkalarının gerçek yüzü hakkında laf cambazlığı yapacağınıza kendi yaptığınız günahların sevaplarınızın gerçek yüzünüzün hesabını o mahşer geldiği zaman nasıl bunun hesabını vericeğiz diye düşününüz....

Adsız dedi ki...

ATATÜRK ve FETHULLAH GÜLEN Türkiye nin iyi ya da kötü gerçeği.yalan yanlış bilgilerle doğru ayır edilmez olmuş maalesef.fakat şu bi gerçek:ATATÜRK bu ülkenin kurtulmasını sağladı eğer o olmasaydı bugün belkide şu yazıları yazamazdık,hayatta olmazdık.Bununla beraber şu da bir gerçek Atatürk dine karşı mı bunu blemem ama içki içen bundan dolayı sirozdan ölen biri dine daha doğrusu islam dinine ne kadar bağlı olabilir ki.maalesef islam dinine mesafeli bir kurtarıcımız var.Gelelim FETHULLAH GÜLEN e:şeriatı getirmek istediği doğru ama şayet ben laiklik adı altında kendi dinimden ödün vermekten ise istemediğim bir rejimi kabul etmeye razıyım Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin

Adsız dedi ki...

ciddiyim bu şeyi yazanın elleri kırılsın ben bile 1 ayda yazamazdım. :D.. Arkadaş çok bilim kurgu filmi izliyor galiba hangi filmi en çok seversin ?

Adsız dedi ki...

imanı tam olan bir insan bütün dünyaya meydan okuyabilir. sözünün hiç duymadınız mı!!! gel gelelim fetullah gülene. bu insanın sayesinde dünyanın ismini bile duymadığımız ülkelerden Türkçe olimpiyatları için öğrenci geliyor hemde kendi ülkesinde yarışma birincisi olarak. neden yurt dışında ülkesinin bayrağını dalgalandırıyor. oysa bir devletin düşmanı isen onun adını duyurman saçma olmaz mı. bu insana Türkiye düşmanı diyenler şu ana kadar kaç ülkede okul açıp Türkiye bayrağı dalgalandırdı. kaç kişi ülkesi için gurbetlik çekti. dost ile düşmanı iyi ayırt edin lütfen...

Adsız dedi ki...

burda sizlere cok sey soylemek isterdim ama mahserde bulusacagiz..Allah islah etsin,ne diye bilirim baska.insanlar Turkiyeyi tanidiysa bu okullar sayesinde tanidi.neden siz Fethullah Gulenden once tanitmadiniz Turkiyeyi,tanitsaydiniz ya..sizin yapa bildiyiniz sadece iftira atmak zaten

SefaCvs dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Adsız dedi ki...

HERKES ÇAMUR ATIYOR BUNU KABULLENİN AKP %50 ALDI ÇOGU AVRUPA ÜLKESİNE REST ÇEKTİ ESKİ HÜKÜMETİ HATIRLAYIN ALLAH İÇİN KONUSUN ESKİ HÜMÜMETMİ DAHA İYİ İDİ AKP Mİ ALLAH İÇİN SÖYLEYİN
DIŞARIDAN PARA GELECEK DİĞE MEDYA PATROTLARI AVUÇLARINI BİRLEŞTİRMEDİLERMİ IMF KİM NE ZAMAN TANIDI AYIP YAPMAYIN

Adsız dedi ki...

s.a allah cc hepimizi ıslah etsin aramızdaki fıtne düşünceleri gidermeyi şuurlu birer müslüman olmayı hakkı hak batılı batıl olarak görmeyi nasip eylesin tek din ve tek kurtuluş yolu olan islam dini çatısı altında toplanmayı nasip ve müyeser eylasin amin.kardeşler bırakalım atmayı satmayı hepimiz insanız gaflete düşmekten allaha sıgınalım. tek kurtarıcımı allah,tır ve kurtuluşumuzun vesileside kur-ani kerim ve allah resulullah s.a.v den başkada yol degildir. oyuzden benim fikrim hiçbir zaman islam davası fertlere baglı olmamalı seyitleri şeyhleri alimleri rehberleri önderleri sevelim sayalım saygı duyalı ama her dediklerine dogrudur demiyelim biliçlenelim ilimlenelim amel sahibi olalım yanlışlara dogru demiyelim o vebalin altına girmeyelim ve diyelimki rehberimiz önderimiz yegene peygamberimiz a.s selam ve dua ile en güzele eman et olun mustazaf kardeş.

Adsız dedi ki...

Koministlerin en belirgin özelliği çamur atmaktır Fethullah Gülen in gerçek yüzünü! göstermek için yapılan bu ve bunun gibi berbat siteler mayve veren ağacı taşlamaktan başka hiç bir halt yapmamaktadırlar.Kendilerini akıllı sanan mahluklar...

Adsız dedi ki...

İFTİRANIN VEBALİ ÇOK BÜYÜKTÜR! BAKALIM BU HAKKIN ALTINDAN AHİRETTE NASIL KALKICAKSINIZ ? YA O İNSANLAR HAKLARINI HELAL ETMEZLERSE? TEK BİR KUL HAKKI BİLE İNSANI CENNET'TEN ALIKOR BİLMİŞ OLUN...

Adsız dedi ki...

Bu sayfada herkes bildik bilmedik yere yazı yazmış.Unutmayın ki eğer islam iseniz büyük vebal altındasınız ve iftiradan dolayı cezanız cehennemin veyk kuyusudur.Sanki FETHULLAH HOCA ile beraber yaşamış gibi kesin ve tanıdık iftiralar yazıyorsunuz.Hocaefendi 1977 ve 1986 da hac vazifesini yaptı.Hacda ağlayarak yaptığı dua kaseti de elimizdedir.Şu anda da TÜRKİYEnin para ile yapamayacağı devlet reklamını tek başına yapmaktaıdır.Gözünüze dizinize dursun.O bir peygamberaşığıdır.Tanımadan konuşmayın.Tanıyın bakın aşık olacaksınız.ALLAH size hidayet versin.

Adsız dedi ki...

BÜTÜN YAZILANLARI OKUDUM...ACABA NE ANLATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ DİYE..ASLINDA TÜM BU YAZILANLARDAN ANLADIĞIM ŞU: ALLAHIN VARLIĞINDAN VE İSLAMIN DÜNYAYA HAKİM OLMASINDAN O KADAR KORKUYORSUNUZKİ ETRAFA ÇAMUR ATMAYI BİR KURTULUŞ OLARAK GÖRÜYORSUNUZ... YAZIK OYSA ANLATTIKLARINIZ BİLE FETULLAH GÜLENİ HAKLI ÇIKARIYOR...

Adsız dedi ki...

her kesin aklı var. her insan eşit doğmuştur. her insana özgür bir irade verilmiştir. bunların yanında da d büyük kitap gönderilmiştir. bizi bu cemaat şu cemaat bu parti şu parti allahın huzurunda kurtar mayacak bak van ı ayırt etmedi rahaman rahim olan allah fettullah bu chpli şu cübbeli ahmet buda mhp bunlarda bdpli demedi dile ırka devlete dine vb grupları ayırt etmedi onun için diyom ki akıla vicdanla imanla hareket edelim bir fetullahçıya bir cübeliye bir süleymancıya veya herhangi bir partiye takılıp kalmıyalım dhasıda var ama bitmezki neyse allah aşkına hoşçakalın.

Adsız dedi ki...

Turkiye'de tek bir bas ortulu kalmayincaya kadar sonuna kadar mucadele. Gerekirse topla tufekle. Kan vererek can vererek. Kiyamet alameti bas ortululerden kurtulmak icin.

Adsız dedi ki...

hoca hakkında söylediklerinize bakın.. resmen din düşmanısınız siz... adam dini yaymak ister siz bi kulp takarsınız neyse bunu size bn öğretck değilim dedğim tek sey su bu adamı sevmeyenler namazdan kurandan camiden ezandan islamdan uzak olan insanlar... değilmisiniz..yok hoca efendi şöyle yok böyle..dinle alakanız yok cahil cahill boş boş konuşuyosunuz..

Adsız dedi ki...

Fetullah gülen den gelecek islamın ruhuna fatiha okurum. kitabı kuran-ı kerim değil de amerikan kitabıdır. Nerde peygamber düşmanı varsa onları yüceltip yere göğe sıgdıramayan fetullah!. Daha bugünekadar peygamber soyu nasıl katledildi diye hiç bahsetmetmiştir, ayrıca bu katledenleride yüceltmeye devam etmektedirde. Allah'ın masum kıldığı insanları kötüleyen ve onların katillerini yücelten bir Fetullah Gülendir. islamın temelini kuran dan çıkarıp Amerikanın istediği kitaba yansıtan da Fetullahtır. Birkere olsun Hacca gitmeyen(duydugum kadarıya) ve Evlenmeyen de Fetullahtır. Bunların getireceği islam, şeriat meriat değildir kimse korkmasın. Ama herkes korksun ki hak islam gidecek,yerine Amerikancı islam gelecektir...

Adsız dedi ki...

yazıklar olsun müslüman bi ülkede yaşıyoruz ve ALLAHI zikretmek suç.bu yazılanlara inan varsa ALLAH islah etsin FETTULLAH GÜLENE kurban olun siz.RABBİM bizleri kendi yolunda yürüyenleri korusun kardeşlerim.Utanıyorum saptırıp milleti kandıran vatandaşlarımızdan yazıkkkk.

atatürkçüyüz dedi ki...

adsız sana bu sözlerim::::: dini senin gibi konus konus..... seninde kelleni alıp yollayacagız.... ATATÜRKÇÜYÜZ GEREKİRSE HEPİNİZİ SİKEREK ÖLDÜRÜRÜZZ......

Adsız dedi ki...

siz ahirette göreceksiniz.. hocamızı kötülüyorsunuz kendinize bakın önce..ahirette pişman olacaksınız ama geç olacak allah affetsin..tabi hepimizi ama bu kadar güzel islama çağıran allah yoluna davet eden birisi var ve siz kalkmış neler söylüyorsunz..allah yolunda nelere neler yapıyor hocamız siz ne yaptınız allah için neler yapıyorsunuz acaba umrunuzda mı ki ancak kötülüyorsunuz işte

Adsız dedi ki...

siz ahirette göreceksiniz.. hocamızı kötülüyorsunuz kendinize bakın önce..ahirette pişman olacaksınız ama geç olacak allah affetsin..tabi hepimizi ama bu kadar güzel islama çağıran allah yoluna davet eden birisi var ve siz kalkmış neler söylüyorsunz..allah yolunda nelere neler yapıyor hocamız siz ne yaptınız allah için neler yapıyorsunuz acaba umrunuzda mı ki ancak kötülüyorsunuz işte

Adsız dedi ki...

selam sevgili arkadaşlar
fethullah hocayı eleştırecek kadar mantıklıysenız sizde onun yaptığı başarılarını kaldan köpek gibi havlamanın bir anlamı yok

Adsız dedi ki...

hoca efendiyi eleştiren kim kaç kuruşluk insan.haşa insana sayğım yaradanındandır. ama insan bu kadar alçalmaz.söylenecek çok şey var ......

Adsız dedi ki...

ya ne birbirinizi yiyorsunuz ki kimin ne olduğunu sadece allah bilir kimin ne iş yaptığını iyisine mi kötüsüne mi yaptığıni allah bilir . Ama böyle kötü pis kelimeler de söylemeyin günah madem günahı biliyorsunuz böyle de konuşmayın dil yarası ok yasasından acıdır kolay kolay da geçmez ne söylediğinizi bilip de konuşun bence bilip bilmeden laf olsun diye söylemeyin hem o yazıyı yazan kişiler bilmiyorlar mi ki giybet etmek ne kadar çok günahtır madem dinlerini biliyorlar o zaman dedikodu yapmasınlar ben ne fethullah hocanın cemaatindenim ne de başka bir cemaatten ama ne olursa olsun böyle kötü kelimeler kullanmak yanlış . Bizi bölmeye çalışan aramıza fitne fesat sokmaya çalışan kişilerden allah bizi korusun ve unutmayın ki hep gizli olanı gören biri var . Allah 'a emanet olun . Allah şeytanın tuzaginda olan müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Saygılarımla

Adsız dedi ki...

Fethullah Gülen kuranı hatmetmiş biridir doğrudur.Din konusunda çok bilgilidir doğrudur.Çok zekidir doğrudur.Belki çok okumaktan belki fazla zekadan ...... Ağır gelmişki psikolojik kendisini Peygamber hatta haşa Allah zannetmeye başlamıştır.Düşmanlar tarafından bir gün birşekilde (?)keşfedilmiştir.İşte bu adam yıllardır yapamadığımızı Türk halkına yaptıracak bizim bir şey yapmamıza hiç gerek kalmayacak Türkler kendi kendini yok edecek....işte bu adam derler....Kurtuluş bu adam......Türk halkının yumuşak karnı dindir bu adamda bu konuda çok donanımlı ......Saf, din bilgisi üstün,zeki, hatip, eğitimci , kendine gücüne inancı en son boyutta....Ama ruhsal anlamda sağlıklı değil....Önce biraz destek....dost olacağız...gücüne inandırıp......50 senelik plan yapacağız.....Cumhuriyetçilerle, aydın insanlarla Türk halkını bu adamın sayesinde yok edeceğiz....Tabiki zamanı gelince bunlarıda zaten bize bağımlı güce sahip olacaklar....Finans bizin önce sonra kendi halkı.....Kendi halkını dinle sömürecek....Çünkü hedefine ulaşması için bunlar şart olduğna inanacak....Böylece vijdan duymayacak....Çünkü islamiyeti yaymak ya amaç....Şeriatın işlevini sokmak ya amaç.......Laiklik olduğu sürece insanlar dinini yaşayamıyor ya .....(Bizden daha özgür bir ülke varmı acaba bu arada komik ya).....Laikliği ismen kaldıramasakta ilk etapta işlevini yitirteceğiz beyinlerden sileceğiz...İnsanları düşman edeceğiz....İşte bu adam çok önemli....derler.....Tüm donanım ve imkanlar hazırlanır.Programlar belirlenir ve süreç başlar bu arada Cumhuriyetçilerede bu adamı kötü göstereceğiz birde bu grubun temsilcisi ve ajanları olacak Onlarda bunlardan nefret edecek....nefret yıkıcıdır,yakıcır.....Girişirler işe...Ama ne çalışma ne teknoloji ne beyinler....çalışırlar ve projeyi tamamlarlar....proje bugün karşımızda.....Hedef içeride 2 grup .....Biri dindar kesim .....Bunlar laiklik ve cumhuriyete karşı olacak....Zararlı olduğuna inandırılacak....Ülkeyi bölmeye çalışan ajan bunlar diye nifak sokulacak.....Kuran ve diğer doğru bilgilerle verilecek....Kuran ve diğer bilgiler inanılmasını ve bizim işimizi gizleyecek.... Cumhuriyetçilerde fethullahçıları düşan bilecek....Ülkeyi yıkmaya çalışan grup olarak bilicek....İşte bütün bunları biz yapacağız ama bu adam uzun bir süre uyanmayacak beyni yıkanacak bizim başımız olacak...o ise kendini dünyaya hükmeden adam sanacak.....Psikolojide bunun ismi var.son aşaması oldukça tehlikeli .Fakat biz bu adamı o noktaya gelmeden alıp yoğuracağız fakat bizim biz olduğumuzu anlamayacak önce..... çoook sonra anladığında ise iş işten Türk milleti için geçmiş olacak.... Altın bulmuş gibi sevinirler......Dahiyane bir fikir yıllar sonra 0 2 grup zaten kendi kendini yok edecek....Bizde yıllardır beslediğimiz kini atalarımızın öcünü sadece aklımız sayesinde hiç bir şey yapmadan almış olacağız....Servete hazır vatana konmuş olacağız....Sabırla bugünü bekleyeceğiz....Strateji budur işte....Eskidenmiş dövüşerek fizik gücüyle ülkeleri yenmek toprakları almak...Yeni moda strateji ve teknoloji..........ama Türk milleti bir uyanırsa birlik olursa sizi duman eder....Sanırım bu yazıları ajanlar okuyordur.serdim foyanızı dimi.....Yani sözüm içimizdeki fitnecilere ve o pisliklere.....Dikkat edelim.....Müslüman müslümana her zaman muhtaçdır saygılıdır.Biz bir çok dini ırkı dili bir arada barındıran Türk milletiyiz.....Hepinizi seviyorum...Ülkemizi düşmanlardan ALLAH'ım korusun...sevgilerimle....

Adsız dedi ki...

sizin gibi dini sömürenler,büyük önder Atatürk ün kurduğu ilelebet yaşayacak TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni yıkmayı düşünenler asıl dinsiz sizsiniz siz kimsiniz ki bu yüce milleti devirebilirsiniz? nesiniz siz? Asıl Allah dünyayı ve insanları sizin gibi gerizekalılardan korumak için dünyanın sonunu monunu getirir. bu ülkeyi kimse yıkamaz. asıl mason, deccal fettullah gülendir. İslam ilim bilim ahlak ve hoşluk dinidir. Fetullah gülenin yaptığı ne islamiyete ne bilim e sığar. İnşallah onun gibilerinin sonu, değiştirmeye köleleştirmeye zombileştirmeye çalıştığı insanlığın elinden olur.

Adsız dedi ki...

keşke şu iftiraları yazarken biraz empati yapsanız.Bu kadar iftiraya maruz kalsanız acaba nasıl tepki verirdiniz.Bu dünyada olmasada ahirette yanlışınızı anlayınca çok ah edersiniz.Ama şundan emin olabilirsiniz karaladığınız o kişilerin başta Fethullah Gülen Hocaefendiolmak üzere sadece size dünya ahiret saadetiniz için dua ediyorlar.Sizin ahiretinizi sizden daha çok düşünen bu insanlara karşı nasıl bu kadar acımasız olabilirsiniz.İnallah yanlışı araştırmaya azimli olunduğu kadar doğruyu araştırmayada azimli olunabilir.Hayırlı akşamlar

Adsız dedi ki...

oğlum adamın bütün derdi öbür tarafda sizin gibi aldanmışların götünü kurtarmak. akıllı olun insanın önünde iki yol vardır: ya sonsuz cennet hayatı, yada ebedi kalmak üzre cehennem. neye zar attığınızı bi düşünün peşinde koştuğunuz dünyanın kalıcı bir hakimi çıkmadı bugüne kadar bundan sonrada çıkmayacak. hocaefendi merhametli ve şefkatlidir siz özür dilemeden bile sizi affeder ama allah tan korkun ve gerçeğe hakka yönelin. vesselam

Adsız dedi ki...

fetullah gülen fakir ama zeki öğrencileri benim okullarımda okutalım parasını devlet karşılasın diyor. sadece fakir öğrenciler versek olmaz mı? ne kurnaz adam hem zeki öğrencileri alacak hem de parasını milletten alacak zeki olmayanları da devlete bırakacak ondan sonra bakın ben başarılıyım devlet başarısız diye reklam yapacak

Adsız dedi ki...

Allah fetullah'ın şerrinden bizi korusun

Adsız dedi ki...

peki biz atatürkçü demokrat yurtseverler ne yapıcağız ? memleket nerede ise elden gidiyor arkadaşlar nasıl bu hale gelindi?konuşmanın zamanı değil ,birleşme gücümüzü tek kanalda toplamalıyız ve kesin sonuca gitmeliyiz.
yani yeni bir ADRES İSİM TEK VÜCUT

Adsız dedi ki...

Beyler akp piçlerini başa getirterek TÜRKİYE laiklik adına kendi fitilini ateşledi. Akp ilk önce 19 Mayıs kutlamalaqrını kaldırtarak Milli duyguları körertmeyi amaçladı. Halkı aaptallaştırdı. Erdoğan Gülan cemaatinde bir ŞAKİRT yani en yüksek mertebelerden birindeydi. Her şey planlandı. Futullah gülen ERDOĞAN denen pisliğin başbakan olmasını istiyordu. Çünkü ERD. Türkiyede şeriata yönelik faaliyetlerde bulunucaktı. Ve Türkiyeye Fethuulah Gülen gerçeğini kabullendirecekti. Tabii amacına ulaştı. Dün.Tr.Olimpiyatlarında amacını açıkladı. Herkes masumca bir konuşma sandı. Ama Şeriata yönelik bir adım olduğunu anlamadı(2 gram beyni olanlar hariç). Erdoğan daha açıklamadan Gülen türkiyede çiftlik evini yaptırmaya başladı. Bunların hapsi planlandı. Artık aptal gibi yaşamaktan vazgeçip bunlara tepki göstermeliyiz. Tabii İRAN gibi bir ülke istemiyorsanız.

Adsız dedi ki...

AKP nin ve bizim vergilerimizle adam gününü gün ediyor. Bizde burda oturmuş Klavye delikanlılığı yapıyoruz. Artık bu tepki gösterilmeli.

Adsız dedi ki...

Fetullah dolandırıcısını savunan insan Şeriat yandaşıdır. Eskiden islam dinini savunurdum Ama AKP ve bunun gibi piçler yüzünden artık sadece kendime inanıyorum.

Adsız dedi ki...

fetoşun zaten kim olduğunu biz biliyoruz bu yazıyı yazanın eline sağlık.gerçekleri çok güzel açıklamış.

Adsız dedi ki...

helal olsun sana fethullahın gerçek yuzunu ortaya çıkarmışsın :D ınsanlar uyumaya devam etsin

Adsız dedi ki...

Anlatılanlar içerisinde doğrular da var yanlışlar da. Kanaatimce yaşanan olaylarla ilgili kısımlar çoğunlukla doğruyken yorumlar çoğunlukla yanlış yapılmış. Çünkü bunu yazan kendi penceresinden bakarak yazmış ve yorumlamış.

İnsanoğlu içinden Allaha ve Allah Resulüne (SAV) bile inanmayanlar çıkmışken Hoca Efendiye inanmayanların, yaptığı iyi işleri kötüymüş gibi gösterenlerin, bu kadar büyük işleri gerçekleştirmenin arkasındaki ilahi gücü göremeyenlerin, görmek istemeyenlerin de olması çok doğal.

Hadi Allahla Kitapla işi olmayanların dil uzatmalarını anlayabiliyorum da kendini kadim müslüman gösteren kardeşim sen niye çamur atıyorsun. Hiç ihtimal vermiyor musun dine bu kadar hizmet etmiş bir insana çamur atıyorum bir gün bu çamur geri döner bana bulaşır.

Eminim sen hesap günü için de "Ya hep diyorlar ama bilmiyorum. Şu an böyle iyi, o zaman bi şekilde hallederiz" diyorsundur.

Eğer O güne inanıyorsan elini vicdanına koy ve ben ne yapıyorum, ben ne diyorum, ya yanılıyorsam diye bir düşün.

Eğer ben yanılıyorsam "Allahım beni seninle kandırdı" derim. Sen yanılıyorsan ne diyeceksin?

Adsız dedi ki...

Selamun Aleyküm.
Ey mü'min kardeşlerim;
Aranızda kin ve nefret olmasın . Herkes kendi düşüncesini doğru bilir . Fakat kimin doğru söylediğini Allah(celle celaluhu) bilir . Yani böyle tartışıp birbirlerinize kin bağlamayın. Önemli olan Allah ( celle celaluhu ) nün ipine ( Kur'an i Kerim ) ve Peygamberin( Sallallahü Aleyhi Ve Sellem ) in sünnetini yerine getirmektir. Bunu yaparak dinimizi yaşarız fakat Bunların yapılmasında örnek alacağımız bir lider bir yönetici bulunmalıdır . Nasıl ki bir orduya komutan lazım , bir salik'e de mürşit , hoca lazım. Herkes gönlünün seçtiğini sever onu savunur. " Kişi Sevdiği İle Beraberdir " İster Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi Olsun , İster Mahmud Efendi Hazretleri Olsun isterse Gav Hazretleri Olsun. Gönül Birini seçer . Seçtiği O kimsenin Hocası , Muallimi Olur. Kimse Hakkında Zanda bulunmayın. Öyleyse kin tutmayalım ve bunlarla vakit ayıracağımıza 5vakit namazı eda etmeye , Kur'an-ı Kerim okumaya çalışalım. Bu videoda Papanın elini öpenin yüzü gözükmediğinden Bunun Fethullah Gülen Hocaefendi Olduğunu Söyleyemeyiz . Öyleyse Şeytanın Oyuncağı Olmamak için Öfkelenip Tartışmayalım. Bolca dua edip Rabbimizden Mürşid-i Kamil İsteyelim, İstihareye Yatalım. Haklarınızı Helal Ediniz.


TANINMIŞ KİŞİLER FETHULLAH GÜLEN İÇİN NE SÖYLEDİLER

Türkiye’nin adı üzerinden en çok yorum yapılan isimlerden biridir Fethullah Gülen… Seveni ve sevmeyeninin bu kadar kutuplaştığı, hakkında nötr düşünceye sahip pek bireyin bulunmadığı bir isimdir. Peki, tanınmış kişilerin, siyasi liderlerin ya da sanatçıların onun hakkında neler düşündüğünü biliyor musunuz?

Türkiye’nin bu çok ünlü kişilerinin Fethullah Gülen hakkındaki yorumlarını bu yazıda bulacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti’ne Başbakanlık yapmış, CHP ve DSP’de Genel Başkanlık görevinde bulunmuş, Kıbrıs Barış Harekatı’nda devletin Başbakanlık koltuğunda bulunan merhum Bülent Ecevit, Fethullah Gülen’in etkinlikleri hakkında yorum yapıyor.

Şöyle diyor Ecevit:

- Yine bazı çevrelerce eleştirilmeyi göze alarak tebrik ederim çalışmalarınız dolayısıyla

Başka bir izlencede yine Bülent Ecevit, Gülen Cemaatinin okulları hakkında konuşuyor:

- Yine herkes şunu kabul ediyor ki, eğer bu topluluğun gayretleri olmasaydı Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri kolaylıkla İran köktendinciliğinin etkisi altına girebilirdi. Bunları önlemiş bulunuyor.

Yine aynı konuda ülkücü hareketin lideri MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş, sorulan soru üzerine şöyle diyor:

- Hoca efendi Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştur. Şahsi malı olarak bir dikili ağacı dahi bulunmayan, kendini ilme ve ilmin yayılmasına adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan hoca efendinin, Avrupa’dan Yunanistan’a, Kanada’dan Yakutistan’a kadar çalışmaları her manada takdire şayandır.

Yine ülkücü kesimin liderlerinden BBP kurucu genel başkanı, helikopter kazası sonucunda yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun Gülen hakkındaki görüşlerini okuyoruz. Değişim ve açılımdan kasıt nedir, onu okuyuculara bırakmak gerekir.

- Fethullah Gülen hoca efendi, Türkiye’de eğitim alanında çok önemli ciddi bir çığır açmıştır. Milletimizin güçlü yarınlarını kurmasının temelinde eğitimin olduğunu doğru fark eden ender kişilerden birisi… Fethullah hoca efendi Türkiye’de gençliğin bu alana yönelmesini sağlamıştır. Her türlü şiddetten uzak, milli, yerli düşünen ve devletle kurumsal yapıyla problemli olmayan ama değişime ve açılıma müsait gençler yetiştirmeye çalışmıştır.

Sol kesimin beğenilen sanatçılarından merhum Cem Karaca, bakın Gülen hakkında neler söylüyor:

- Ben esas itibarı ile sol görüşlü bir insanım. Fakat sol görüşün, kesin materyalist tarafından soyutlanmış insani boyutunu ben Fethullah Gülen beyefendide gördüm.

Hoca efendi diye hitap ediliyor ya, kelimenin gerçek anlamıyla gerçek bir evren öğretmeni…

Merhum sanatçı Barış Manço da Fethullah Gülen’in Uzakdoğu’da açtığı okullar dolayısıyla hayranlığını gizlemeyen kişilerden biridir.

Adsız dedi ki...

selamün aleyküm deyerli okuyucularım ben ismail;a cemaatinden im sözünüz fetullah ise fetullah hoca efendi türk devletine ve türk milletine karşı çok büyük fedakarlıkları dokunmuştur ve şu ana türkiyede adam gibi ve hakkımızı saunabiliyorsak bu islami dergahlar sayesinde yaşıyoruz biraz düşünceli olun ya biraz saygılı olun allah yolunda ve allahın kelamını bahseden bir din hocasına karşı saygıda kusur etmeyelim allah tüm müslüman alemini islah etsinn (AMİN)

Adsız dedi ki...

yurt dışında açtığı okullarda dolayı hoca efendiye müteşkürüm yabancı ülkelerin cocuklarına istiklal marşını okutuyorya ben çok gururlanıyorum

Adsız dedi ki...

Fetoya destek weren vatanhainidir , bu kadar basit , arapları seven kafirdir , türkü sevmeyen o.ç

Adsız dedi ki...

Yοu aсtually make it ѕeem ѕo easy ωith уour presеntаtion but
I fіnd thiѕ matteг to be rеally sοmething whісh I think I would nevег understanԁ.
Іt seems too cоmplex and extremelу broad foг me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Stop by my website wzór umowy pożyczki rodzinnej

Adsız dedi ki...

MERHABA
FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ SON DÖNEMİN EN ÇOK HİZMET EDEN ADAMIDIR.ONUN ALEYHİNE YAZAN ARKADAŞLAR KENDİ PEŞİNDEN KOŞTUKLARI İNSANLARIN NE YAPABİLDİKLERİNİ Bİ TARTSINLAR BAKALIM.YALNIZCA TÜRKÇE OLİMPİYATLARINI YAPMAYA UFUKLARI YETERMİ? MERAKEDİYORUM.

Adsız dedi ki...

Sevgili arkadaşlar 2 yıl abilerin evlerinde kaldım.haftada 2 3 gün evime gidiyordum.her şey başta çok güzeldi.bize çok iyi davraniyorlardı. Ama o son yıl öyle bir psikolojik çökertme savaşına girdiler ki . Hayatımda en kötü günlerimi geçirdiğim zamanlardı. Bence yukarıda yazilanlarin çoğu doğru. Düşünün ki sevmediğiniz bir kişiye evlere gidince hayranlık duyuyorsunuz. Neden. Peygamberimiz ve kitabimiz varken başka sahislar neden

Adsız dedi ki...

İNSANLAR ARTIK ÇARESİZLİKLERİNDEN NERELERE BULAŞACAKLARINI ŞAŞIRDILAR SİZE SADECE ACIYOR VE GÜLÜYORUM AYNEN FETHULLAH GÜLENİN YAPTIĞI GİBİ ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN GERÇEKTEN İŞİNİZ ZOR DOĞRU DÜRÜST BİR İNSANI ALT ETMEYE ÇALIŞMAK ZOR OLSA GEREK

Adsız dedi ki...

VAY BE CİDDEN ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ İYİ UYDURULMUŞ Bİ METİN OLMUŞ HELAL OLSUN.. İŞİNİZE GELMEYEN YORUMU SİLİYOSUNUZ ONA DA HELAL OLSUN. ATATÜRK MİLLETİN ELİNDEN BAŞÖRTÜSÜNÜ ALIRKEN KİMSENİN SESİ ÇIKMAMŞ DA ŞİMDİ SİZ Mİ ZEKİSİNİZ ARAŞTIRIN ÖYLE GELİN.. ALLAH SİZE AKIL FİKİR VERSİN BU YOLDA DEVAM EDİN.ADAM TÜRK DEVLETİNİ YIKMAK İSTESEYDİ SİZİN ADINI BİLE DUYMADIĞINIZ ÜLKELERİN TÜRK KOLEJLERİNDE ONUN SAYESİNDE İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNMAZDI. BEN DİNİMİ ONUN SAYESİNDE ELİMDEN GELDİĞİNCE TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUM İNŞALLAH ÜNİVERSİTEDEN SONRA DA TÜRK KOLEJLERİNE HİZMETE GİDECEĞİM..TABİİ Kİ ÖNCE PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) AMA FETHULLAH GÜLENİN YERİ AYRIDIR KARALAMA KAMPANYALARINIZI FARKLI İNSANLAR ÜZERİNDE DEVAM ETTİRİN NASIL OLSA İŞİNİZ BU!

Adsız dedi ki...

vatan haini sensin piç ben sen ve senin gibilerde rahat yaşasın diye askerlik yaptım hakkaride canım pahasına korudum vatanımı okumak ne zaman kadar suç oldu. diğer arkadasım senden abilerinden rahatsızdın madem tasmamı taktılar boynuna s.olup gitseydin.asıl bu adamı karalayanlar cehalete düşenlerdir yada islamı kendi kendine uydurmaya çalısanlar

Adsız dedi ki...

bu site bok kokuyor be pöfff

Adsız dedi ki...

Ya biz herşeyden önce müslümanız. Ne mutlu türküm demeden önce elhamdülillah müslümanım deyin. Meyve veren ağaç taşlanirmis Ya Aynen onun gibi sizde fetullah hocayi kötüleyip duruyorsunuz. Ayip yaa .. O adam en azından dünYa Ya ıslami yaylama çalışıyo bir zamanlar sahabe efendilerimızın yaptıği gibi. Eee peki siz tam olacak ıslam için din için ne yapıyorsunuz allah yolunda ne yapıyorsunuz. Fetullah hoca yi kötüleyenlerin çoğu Eminim Namaz bile kılmıyordur. Neyse allah ıslah etsin sizi. Son bir söz ne demiş mevlana. EY INSAN KAF DAĞI KADAR YÜKSEKTE OLSANDA KEFENE SIĞACAK KADAR KÜÇÜKSÜN . UNUTMA HERŞEYIN BIR HESABI VAR ÜZDÜĞÜN KADAR ÜZÜLÜRSÜN . Anlayana artık.

Adsız dedi ki...

hepinizde cahilin, gerizekalının ve çekemeyen aptalların tekisiniz. eğer o damın yaptığının %1'ini yapsaydınız, belki arkanızdan ''ADAM'' diye konuşulurdu.

aklınızı başınıza toplayın. öyle birisi olsaydı (ve olsalardı) binlerce nurcu olmazdı...

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar bence herhangi bi cemaat, örgüt, yapılanma vs. ye bu denli bağlı olmanın bi anlamı yok. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Hele böyle sadece çıkar ilişkilerine dayalı olan bi dünyada kimin ne olduğunu anlamak imkansız nerdeyse. Öyle oyunlar dönüyo ki artık kendimizden şüphelenir olduk. O yüzden kimse için tartışmaya gerek yok bence. Ben de kapalı bi bayanım, cemaate bağlı olmak yerine İslamı kendimce yaşıyorum. F. Gülen'i ben de sevmiyorum ama kalkıp da yanlış yolda, yanlış davada diyemem. Herkes kendi davasında haklıdır sonuçta. Bi ülkücü olarak bana göre de benim davam haklı. Neyse zaman kimin ne olduğunu gösterir elbet. Bu ülke ve halk için hayırlı olan ne ise o olur umarım...

Adsız dedi ki...

sen kendini ne sanırsın da fethullah gülen hoca efendiye laf atıp adamın söylediği sözlerin üstüne yalan atmaya utanmadın mı be adam uydurmuşun uydurmuşun bende sevmiyorum ama ben adamın okulunda okutuyo anam eeeeee napalım

Adsız dedi ki...

anam şu an sen nasıl feto ya dalga geçersindie vurdu

Adsız dedi ki...

suriye yi kariştırmayın

Adsız dedi ki...

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyy

Frédéric Gülen dedi ki...

Cemaatinin yaptığı torpil yetmedi mi? Ekonomik kaynaklari sömürdüğü ve yapilanma olusturup kendi dünyasını kurduğu yetmedi mi? Nerede kaldi hak yemek? Madem o kadar seviyor ülkesini gelsin yerlessin memleketi erzuruma. Am gelemez tabi mit raporuyla ne oldugu cikti. Pis amerikan yalakasi. Hocamizin bir sozuyle bitirmek istiyorum. "La ilahe illallah, ? "Devamini sayin hocamizda unuttu. Simdi gidin ve camur atmak buyuk gunah bu adam cok sey yapti deyin bu islami görünümlü kapitalist beyine.

Adsız dedi ki...

Selamun aleyküm
Ben kimseyle münakaşa etmiycem sadece bir şey söyleyeceğim .
""MEYVESİ OLAN AĞAÇ TAŞLANIR"" ben bunu bilir bunu söylerim . herşeye kendi açınızdan bakmayı bırakıp daha değişik yönlerden bakmayı denemelisiniz . inanın hayat öyle daha güzel. Biz buna halk arasında kaba tabirle (af buyrun) at gözlüğünü çıkarmak diyoruz . bi deneyin tavsiye ederim

Recep Kurt dedi ki...

Bu yazı dizisi kime ait ve hala yaşıyormu???

Adsız dedi ki...

Allah belasini versin Fetonun , Bulgaristana ve butun balkan ulkelerini bon ,bok ettiler serefsizler onun yolunda gidenler hepsi dangalak/yasasin AKP ve ERDOGAN ve Turkiye.

Adsız dedi ki...

FETHULLAHIN NE YAPMAYA ÇALISTIGI BELLİ . BENDE ABİLERDEN CIKMIS BİR OGRENCİ OLARAK SOYLUYORUM TEK AMAÇLARI DEVLETİN HER KURUMUNDA BİR ADAMLARI OLSUN.OZELLİKLE ASKERİYEDE ELEMENLARININ OLMAMASI ONLARA KOYUYOR. BENİM SUBAY OLMAM İÇİN HER GÜN BEYNİMİ YIKIYORLARDI.BEN DOGRU YOLU BULDUM, BIRAKIYORUM DEDİGİMDE SENİN BİZE GÖNUL BORCUN VAR BIRAKAMAZSIN DEDİLER. EGERKİ İSLERİNE GELMESEYDİ BUNLAR FETHULLAHI "AHİR ZAMAN İCİN GONDERİLMİS PEYGAMBER" OLARAK TANITACAKLARDI . OKUDUGUM YORUMLARIN COGU GERÇEKTİR. TABİRİ YERİNDEYSE BU ADAM DECCALA ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR.
ALLAH ALLAH DİYEREK DİNİ KULLANMAKTA İSLAMIN HUKUKU DİYEREK
YANLIŞ FETVA VERMEKTE VE KURDUGU ORGUTLER İLE BU FETVALARI AKLI ERMEYEN İLK OKUL OGRENCİLERİNE AŞILAMAKTADIR. BU ADAM MARİFETMİS GİBİ 180 ULKEYİ OKULLARIYLA DOLDURMUS SADECE TÜRKİYE İLEDE UGRASMAMAKTADIR. İKTİDARLA ARASI BOZULDUKTAN SONRA POLİS TEŞKİLATINA YERLESTİRDİGİ ADAMLARLA YOLSUZSUZLUK OPERASYONU ADI ALTINDA İKTİDARI DÜSÜRMEYE CALISMAKTA TAM BİR DEVLET DÜSMANIDIR. BU ADAM ÜLKESİNE İHANET ETMİSTİR. TÜRKİYENİN YÜZ KARASIDIR. HALKI İKTİDARA RAKİP KILARAK İKTİRDARA İSTEDİGİ KİSİLERİ GETİRİP ULKENİN İSTEGİ DOGRULTUSUNDA YONETİLMESİNİ SAGLAMAYA CALISMAKTADIR.AMERİKA'DA OLMASINA RAGMEN ÜLKEDE HER ALANDA İSMİNİN DUYULMASI ABİLER VE ABLALAR ADIYLA KURDUGU ORGUT İLE SAGLANMAKTADIR. ADAMA BAKIN 'HZ. MUHAMMED {SAV} OLMASAYDIDA BİZ ALLAH {cc}'I BULURDUK.'DİYOR.
.ALLAH BİZİ BU VE BUNUN GİBİLERİN YOLUNDAN GİTMEKTEN KORUSUN .

Adsız dedi ki...

adam peygamber olmasada biz allah'ı bulurduk diyor. artık kutsal kitap olarak incili kullanırdınız. bu sizin işinize gelirdi.

Adsız dedi ki...

cemaatin söz söyleme yetkisi olmayan mütevelli heyeti harıç, 17 aralık sürecinden itibaren yaşanan olaylarda etkisi olan kişilere, devleti uğrattıkları 104 milyar dolarlık zarardan dolayı hakkımı helal etmiyorum. yazıklar olsun. cemaate vermiş olduğum desteklerden de utanıyorum,bundan sonra bırakın bir toplu iğneyi günahımı dahi vermem. tüm sorumluları allaha havale ediyorum.

Adsız dedi ki...

fetuşu hiç sevmezdim ve münafık görürdüm. ama bu yazdıklarınızla sözde kötülediğiniz adamı sevmeye başladım.. konuyu bilgisizce kaleme almışsınız. bu adamın nurculukla hiç bir alakası yok. dini devlet kurmak gibi bir niyeti de yok. öyle olsaydı bütün müslümanlar ona destek olurdu. bunun bütün maksadı dünyevi makam şan şöhret ve hamuduna kadar götürmektir. ama said nursiye gerçekten bağlı nurcuların dünyevi maksatları yoktur. onların tek derdi Allah rızasıdır.

Adsız dedi ki...

Sizin a.q bi gidin kendimizin ne bok olduğunuzu gorun namaz kılın oruç tutun hacca gidin tüm ibadetleri yapın boşverin fetullahi atatürkü ajanı Allahınızı seviyorsanız ya

Adsız dedi ki...

uluslararası odaklarla türkiyeyi bu kadar karıştırmaya ne hakkınız var? hizmet müslümanlık insanlık bunun neresinde

Adsız dedi ki...

Allahtan korkun hizmeti yahudilere değil müslümanlara yapmak lazım. birisi fethullah gülene bunu hatırlatsın

Adsız dedi ki...

fetullahın amacı tam olarak ortaya çıktı. sözün bittiği yerdeyiz artık

Adsız dedi ki...

fetullahın amacı tam olarak ortaya çıktı. sözün bittiği yerdeyiz artık

Adsız dedi ki...

fetullah gülene sesleniyorum bütün bedduaların sana dönsün

Adsız dedi ki...

fetullah gülene sesleniyorum bütün bedduaların sana dönsün

Adsız dedi ki...

bunlar ulkeyi peşkeş etmiş,başbakanımıza allah uzun ömür versin, inadına destekleyeceğiz

Adsız dedi ki...

fetoş elinde daha kaç kaset var, bizim de kasetizmiz var mı sahi ne dersin bi ara belki çekişmiş olabilir misin, niye biliyormusun kurban paramı bağışlamıştım yıllarca, iyilik yapanlara hançer vuruyorsunuz ya

Adsız dedi ki...

Bu mentin altına atılan yorumları şöyle bir kronolojik sıralama bağlamında okudum degerlendirdim ve temiz ihlaslı müslümanların ne denli kandırıldığını ve Kemalistlerin aynı bu temiz kardeşlerimiz gibi nasıl kandırıldığını gordum.Sözü geçen iki kesimde şeriatın savunucusu olduğu yönünde müşterek hareket etmiş ihlaslı temiz kesim bu nedenle sevmiş kemalistler ise bu nedenle düşman kesilmiş ancak şunu söyleyebilirim ki gunumuzde her iki kesim açık hüsrana uğramış temiz kesim nasıl aldandık derken kemalist kesim bu kainat imamı numara yapmıyormus derdi şeriat değilmiş işine gelirse bizle dahi ittifak edermiş demek suretiyle şiddetli bir pismanlık icerisine girmisler ve adeta Silivri sanıklarını unutarak badem bıyık bırakmaya başlamışlar temiz ihlaslı şakirtleri mahcup edercesine on safda yer edinmek icin kıyasıya yarışmışlardır. Burada önemli olan bu yapılanmaya herkes methiye duzerken kimler mesafeli ver herşeyin farkında olarak fitne çıkmaması icin el altından aleyhlerinde propaganda yaptırdı onları tespit etmektir.Şunu unutmamalı dun örgütü övüp bugun sovenlere guvenmemeli çünkü bu tip insanlar menfaatçi kesimi oluşturur yarın obur gün başkasina sovmeye meyilli kesimdir.Mühim olan her zaman gerçekleri görme firasetini elinde bulundurmuş gerçek muslumanlardır.Görünüşe ancak ahmaklar aldanır iyi arastırilmalı ki f.g. isimli sahsin kime öteden beri tavizsiz dusmanligi vardir. Kimlere geçmiş olsun mesajı yayınlamadığı işareti yetişir

Adsız dedi ki...

Çok doğru yazılmış Allah razı olsun.Allah onların gözlerine perde indirmiş inşallah Allah masum olanlara onların gerçek amaçlarını gösterir...

soylummt dedi ki...

Ahir zamanda ,, binalar çoğalacak minarelerden yüksek olacak , zina çoğalacak herkes biri birleri yanlarında hayvanlar gibi ilişkiye girecekler , taş toprak dile gelecek milletler kucak kucağa biçak biçağa savaşacakta TAŞ ey isla inanan kişii benim arkamda sendenip deyipte sana ihanet eden düşmanların var diyecek,miş derlerdi.
ve zamane devir geldi 19 asır başlarında emeklemeye başlayan TOPRAK ANA çocuk 20 asırda ayağa kalktı rüzgar gibi esti , fırtınalara döndü ,, kasırgalara dönüşüp saniyeler içinde 21 yüzyıla girerken KUR,ANI KERİMDE anlatılan ponpein azgınları gibi birinin yaptığı fuhuşu dünyanın her tarafında seyredilir, erkeklerin erkeklerle , kadınların kadınlarla evlendiği ahlaksızlığın hoş görülü adı altında ses çıkarılmadığı zamanemizde , öldükten sonra sorguya çekileceğiz yapılan günahın sevabın öbür dünyada tekrar sorulacak denince ataislerin hepsi burdadır deyip gülüp geçtiği zamanemizde . Aciz adem oğlunun fenni fizizi tanımasıyla yapılan cıhazlarla geçmiş zamane tekrar hatırlanıp seyredildiği günümüzde demkki bir mucizeler çıkıp işlemleri koruyacak olduğunu biz onu levhi mahfuzda ve insan aklında saklıyacağız dediği KUR,AN ı kerimde bidirdiğiişlem tamamdır.

soylummt dedi ki...

TOPRAK ANA anlatıyor senin yanındanıp bende MÜSLÜMANIM deyipte müslümanlara ihanet edenleri gösteriyor , anlatıyor saklı ve kapalı hiç bir şey yokturki açığa çıkmasın. İşte yalancı cennet zamanında yaşamasını bilmeyenler öldükten sonra cennete gideceklerinimi zannediyorlar acaba ??
haniii cennette herşeyler olacak ne istersenn hemen yanına gelecek yiyecekler içecekler ayanına gelecek yaz kış diye birşey olmıyacak deniyordu yaaa işte onun misali TAPRAK ANA dile gelince oturduğun yerden ne istersen bir tık ile evine adresine gelmiyormu ? taaa dünyanın öbür ucundaki birini anında görüşüb bilgi belgeyi ayaklarımıza karşımızda gesteren bu ilim den yararlanmak dururken bu kıskançlıklar niye ? herkes aynı atadan gelmiş yaratılanı severim yaratandan ötürü , demek varken KIRAL , olsan ne ? 100 TON altının olsa ne herkes ölecek velhasıl iyilik edenler hayırlarla anılacaklar.
şer işlerle uğraşıp MÜSLÜMANLIĞI kötüleyenler , LUT kavmi gibi , PENPOİN kavmi gibi , hz MUSA kavmi gibi kötü anılacak ve iplikleri pazara çıkacak.
vel hasıl ,, TAŞ TOPRAK DİLE GELDİ ,, insan organlarının bile yedek parça gibi değştirildiği günümüzde teknolojiden faydalanmasını bilirsek bu huzursuzluklar kalmaz. devletlerce onaylanmış silinmez hafıza devreleri ile sabit yerlere GÖZ KULAK yerleştirilerek 24 saat kayıt altına alınsa ve yanlış yapıldığı tahmin edildiğindede TOPRAK ANA kayıtlarına baş vurulup gerçek görülünce hata yapanlar sonlanddırılsa çalanda olmaz çırpanda kanunlar yerine oturur .. sen idarecii altın tabakta yiyeceksin , atlas yatakta yatacaksın demek ? sen kıralsan bende çalışan kıralım ben çalışmazsam sen olmazsın ,? sende dürüst davranmassan ben olmam ortalık karışır. İSLAM ülkeleri sömürüp aşagılamanın bir yöntemi artık sona eriyor uyanıyor fakat daha bayakı zaman var bir tarflar bir resime 100 bin dolar verirken , bir taraflarda 1 tl ekmeğe muhtaçlar madem MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR çalışanlar çalışamıyanlara , yiyeceği olmıyan ülkelere insanlığa yardım edecek etmelidir.
İslam ülkelerini uyandıracak adam R.T. erğan ve ekibi gibi çalışan ve çalışacak hizmetkarlara ihtiyacımız var . bu adamlar yediler yuttularda kalanlarla 10 yılda bunca YOLLAR , TÜNELLER , UÇAK FİLALORU , HIZLI TRENLER yapıldıysa , bunu beğenmeyenler 1923 cumhuriyet kurulduda ne yaptılar ? arada bir silkelendi ammaaa içimizdeki hainler ve sahte DİNLER ARASI diyoloğ adı altında bizleri durdurdular .
Şu SİHİRLİ AYNALARA bakmasını iyi öğrenelim iyi bakalım. Şu PENCERELERİ iyi açıp odalarımızı havalandırıp nefes alımını öğrenelim yeter hepsi olur ELHAMDÜLİLLAH yarınlar daha alaa sağlıklı sihatli huzurlu olacak. teşekkür edersağlık afiyetler neşeli gümler dilerim

soylummt dedi ki...

Arkadaşlar bu anlattıklarım kısa ve öz olarak anlattım. benim babam 1895 doğomlu 1960 yıllarda babamdan ve evimize gelenlerden dinlediklerim ve teknolojinin anlatım gücünden edindiğim birikimlerden şimdiye kadar Büyük TÜRKİYE lafları ile uyutulan milletin uyanışı İnsanlığa hizmet edecek kişilerin keşfedildiği zamandayız .
Madem ne olduda 2002 Lerde batan içine kapanık bir ülke 10 yılda bu kadar gelişti taktir sizlrin.

soylummt dedi ki...

Hz musa,nın tür dağına çıkıpta C.ALLAH ile bir perde arasında binbir kelam , yani konuşmak için gittiğinde zamanın ataislerinin tüm altınları toplayıpta altından bir buzağı yaptırıp dağa yerleştirdilerde rüzgarın esmesi ile o buzağıdan buzağı sesi gibi uğultular çıkardığında ahalinin İNEĞE tapndığı zamane günümüzde işte bu teknoloji ile ne farkı var . TAŞ TOPRAK DİLE gelmiş tüm dünyayı saniyeler içinde dolaşırken birileri çıkıp tüm kontrolleri eline alıp ben dünyaya hükmedeceğim demesi sizi PONPEİN kabileleri gibi yapacağım demesi oluyor. İSLAMI tamamen ortadan kaldıracak hareketlerdendir. TÜRKİYE susturulursa Afrikayı Asyayı kontrol altına almışlar teknolojiden uzaklaştırarak çırak amele , hizmetçi , köle yaratmışlar yaaaa.
Bu hükümeti bil hassaa R.T ERDOĞAN.ı durdururlarsa işlem tamam zaten islam dünyası dediğimiz yerlerde İslami eserleri camileri , mezarlıkları, hanları , hamamlarını tahrip edip yeni moderin adı altın yapı şekillerini değiştiriyorlar. nasılmı KA'BEE,nin aslını MEDİYNE ,nin aslını 2050 yılına kadar süratle deiştiriyorlar. eski devirlerdeki yapı örneği binalarla yapıyorlar. uzaydan bakıncada HAÇ estağfuruz görünümü aldırılıyor .
http://yukarikayalar.wordpress.com/2009/07/08/mekke-ve-medinenin-12-yil-sonraki-hali/
ve bunu engelleyecek düzene sokacak millet TÜRKİYE çünki dinler ayrımı yok ve MÜSLÜMANLIĞA hizmettir , tabiii islam gibi görünüp islama büyük darbe vuran sömüren zihniyetler nasıl farkına varıldı ise Tüm dünyada tekmoloji sayede öğreniliyor sa inşallah Şu AYNALARDAN kimin ne olduğu anlaşılacak görülecek görünüyor.

zülküf arslan dedi ki...

fetonun gerçek yüzünü görmeyen saf niyetli hizmet fedaileri sizi size sesleniyorum herhalde gözünüz cehennemde açılacak aa biz nerdeyiz diyeceksiniz ve bakacaksınız ki put edindiğiniz feto orda size pişkin pişkin gülüyo sizde onla beraber gülün çünkü bu son gülmeniz olacak zira artık ebediyyen cehennemdesiniz.

MÜHAMMED SABRİ ÜNAL dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Adsız dedi ki...

hocaefendiye kurban olun insallah

Adsız dedi ki...

he ne netice hani

Adsız dedi ki...

Devlet için de kadrolaşmak.ülkeyi ele geçirmek.hemde çapsız insanlarla..yazıklar olsun. bu mu müslümanlık. bumu hizmet.. bi gidin ALLAH aşkına defolun .. pensilvanyanıza. ABD ajanları. insan kılığındaki soytarılar ..defolunnn paralelciler.

Adsız dedi ki...

Allah her seyı bılıyor belkı bu dunyada cezasını alamasada olsun yıne de sorun yok obur dunyada herkes sorguya suale cekılecek haksızlık olmayacak herkes kendı bacagından asılacak bu dunya olmazsa obur dunya var...

Adsız dedi ki...

Allah in fetosu haşaşiler biz hoca efendiye kurban olacakmisiz lan siz kimsiniz ki siz Recep Tayyip Erdogana kurban olun secimler size iyi kapak oldu hala konusabiliyorlar siz at gozlugu takmissiniz fetonun ne oldugunu goremiyorsunuz !!!!

Adsız dedi ki...

madem ülkesini çok seviyor bu feto ben paralelci değilim diyor gelsin türkiye ye cumhurbaşkına desin ne suçum varsa cezasını siz verin,öle saklanarak kendi tvlerinde yargılanan emniyetçileri savunarak höykürmesin

Adsız dedi ki...

insanın adı çıkacağına canı çıksın ahiret inancı olan adam gelir beni de yargılayın arkadaşlarımla der amına koyımm ben bunlarınn ya yavşak hacı abi bunlar kendimi deşarj ediyorum bu insan azmanlarına söverek

Adsız dedi ki...

münafık hocanız feto israile vatikana kurban oluyor zaten, şerefsiz islam düşmanı feto iti

Adsız dedi ki...

bence bu yazılanlar doğru olabilirde olmayabilirde.. Yani inansakta inanmasakta şüphe var . bu yüzden kimse fethullahçı olmamamlı.bu adamın ve başka nurcuların yorumlarını dinlemek yerine peygamberimizin hadislerini okumalı veya KUR'AN-I KERİM meali okumalıyız.

Adsız dedi ki...

Adamın dedikleri birbir günümüzde çıkmış.. vay bee..

Cuneyt Kaymak dedi ki...

Fethullah Gülen Hocaefendinin kitaplarına ve vaazlarına bakın nerde yanlış var bulun öyle konuşun bu yaptığınız iftira ve yalan onun sayesinde binlerce insan müslüman oldu

İt avcısı dedi ki...

Hoşşşttt

İt avcısı dedi ki...

Cemaatin de adı batsın, ulusalcı geçinen yamyamlarında

İt avcısı dedi ki...

Tam isabet vallahi. Helal olsun sana birader

İt avcısı dedi ki...

Gördük hep beraber ne kadar da tek derdinin Allah olduğunu :)

İt avcısı dedi ki...

Evet öyle maalesef bu kadar olaydan sonra değerlendirme yaparlar artık

İt avcısı dedi ki...

Şimdi de delil yok desene adsız. Gerçi çoğunuz bu ülkeden tüydü bile

İt avcısı dedi ki...

Helal olsun sana birader

İt avcısı dedi ki...

Şimdi bu lider mevcut ve bu ülkeyi bunlardan kurtardı. Ama sen bu lideride sevmezsin.

Çok sular aktı geçti dedi ki...

Şimdi de tam tersi. Hayırcılar:fetö, chp, pkk, dhkpc, mlkp, pyd.......

Çok sular aktı geçti dedi ki...

Zatmış, hocaymış...... Şimdi dön bak arkana yeğen.....

Çok sular aktı geçti dedi ki...

15 Temmuz'da eliniz kırıldı kansızlar. Bedduacı köpekler

Çok sular aktı geçti dedi ki...

Hoşşşttt

  Videolar

  Tayyip Erdoğan: BOP Eşbaşkanıyım

  Link: sevenload.com

  Tayyip Erdoğan: Diyarbakır'ı BOP'un Merkezi Yapacağım

  Link: sevenload.com

  NİHAT GENÇ TÜRK GENÇLİGİNE SESLENİYOR​ - ARTIK UYUNMA ZAMANI

  Link: sevenload.com

  Abdullah Gül'ün Colin Powell ile Gizli İHANET Anlaşması

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Hz. Muhammed'e gerek yok diyor

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Müslümanların düşamanı Hristiyanlarla ittifak yapalım diyor.

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Papaz okulu açılsın diyor

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen ve Haçlı Komutanı Papa'nın elinin öpülmesi

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 1

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 2

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 3

  Link: sevenload.com